Logo Visatogo

พาสปอร์ตไทยแต่ละสีต่างกันอย่างไร ?

พาสปอร์ตไทย

พาสปอร์ตไทยแต่ละสีต่างกันอย่างไร?

หนังสือเดินทาง (Passport)  เป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ พาสปอร์ตเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่ใช้ได้ทั่วโลก มีข้อมูลสำคัญระบุตัวตนของผู้ถือ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด รูปถ่าย ลายเซ็น ฯลฯ

หน้าที่หลักของพาสปอร์ต คือ

 • แสดงตัวตนและสัญชาติของผู้ถือ
 • ขออนุญาตเข้า-ออกประเทศ
 • เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังประเทศที่อยู่ในข้อตกลง
 • ขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

 

พาสปอร์ตไทยมี 4 สีหลัก แต่ละสีมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีเลือดหมู)
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • อายุการใช้งาน: 5 ปี หรือ 10 ปี (เลือกได้)
 • เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 33 ประเทศ
 1. หนังสือเดินทางราชการ (ปกสีน้ำเงินเข้ม)
 • สำหรับข้าราชการ
 • อายุการใช้งาน: 5 ปี
 • เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 86 ประเทศ
 • ห้ามใช้เดินทางส่วนตัว ใช้ได้เฉพาะการเดินทางไปราชการเท่านั้น
 1. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด)

มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้

 • พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
 • พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
 • ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
 • ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
 • ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
 • อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
 • ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 • ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 • คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 3.2-3.8
 • บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย
 • มีอายุไม่เกิน 5 ปี เดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า 86 ประเทศ
 1. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกสีเขียว)
 • ออกให้กับพระสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์
 • อายุการใช้งาน: 2 ปี

และนอกจากนี้ ยังมีอีก 3 ประเภทพิเศษ คือ

 1. หนังสือเดินทางพระออกให้สำหรับพระภิกษและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
 2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญหนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น
 3. เอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง Certificate of Identity (C.I.) ออกให้กรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือสูญหาย และไม่สามารถทำหนังสือเดินทางใหม่ได้ทันตามกำหนดที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ C.I. สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงอย่างเดียว และมีอายุใช้งาน 30 วัน หรือตามระยะเวลาที่ผู้ออกกำหนดนับจากวันที่ออก ผู้ที่ถือ C.I. อาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากกองตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยด้วย

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล