เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์นี้ เราได้ สร้างเว็บไซต์ ในชื่อ  Visatogo รูปแบบ Online  Service เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ   ที่ต้องการการดูแลขั้นตอนการยื่นวีซ่าตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูต ภายใต้การบริการของ Visatogo

ในส่วนของการทำงานของเราไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทาง การนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์ของลูกค้าต่อสถานทูต

บริการหลักของเรา

 • วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa / Non-Immigrant / Temporary Visit
 • วีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน เพื่อน ครอบครัว) Visitor Visa (Boyfriend-Girlfriend,Friend,Family)
 • วีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ติดตามคู่สมรส Spouse - Fiancé - Unmarried or same-sex partner-Settlement
 • วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน Student visa / Work visa
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ Marriage Registration
 • แปลเอกสาร Translation Service
 • รับรองเอกสารที่สถานทูต กงสุล Legalization Service
 • จองตั๋วเครื่องบิน Booking Flight Ticket
 • จองโรงแรม Booking Hotel
 • ซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Insurance
 • จองคิวสถานทูต Embassy Appointment
 • การกรอกฟอร์มวีซ่า Fill Visa Application Form

เราบริการ ประเทศ อเมริกา แคนดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เชงเก้น และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลกOne Stop Service รวมถึง การแปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม