Logo Visatogo

วีซ่าแต่งงาน โปเแลนด์

วีซ่าแต่งงาน โปแลนด์

วีซ่าแต่งงาน โปแลนด์ 2024

( Spouse Poland Visa )

          วีซ่าแต่งงาน โปแลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศโปเเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า โปเเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า โปเเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า โปเเลนด์ 2024

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรสโปแลนด์ รับทำวีซ่าโปแลนด์

      วีซ่าแต่งงาน โปแลนด์ ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ โปเเลนด์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานโปเเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปเเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปเเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน ประเทศ โปแลนด์ Poland Visa) หากคุณลูกค้ามีประสงค์จะเดินทางไหพำนักกับคู่สมรสประเทศ โปแลนด์ หลังจากจดทะเบียนสมรสหรือ มีแผนจะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศโปแลนด์ คู่สมรส โดยข้อมูลเบื้องต้นการกรอกฟอร์ม เอกสารทางราชการที่ต้งแปลเอกสาร เป็นภาษทางราชการของคู่สมรส  เอกสารของคู่สมรสประเทศโปแลนด์เอกสารทางราชการ เอกสารแสดงทางการเงิน เอกสารแสดงทางการงาน เอกสารแสดงที่พำนัก ทั้งหมด ต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมุลฝห้เป็นปัจจุบัน ของหน่วยงานประเทศ โปแลนด์

เอกสาร วีซ่าแต่งงานโปเเลนด์

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครขอวีซ่า
 • อายุหนังสือเดินทาง มากกว่า 6 เดือน
 • แสดงหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศนั้น
 • รูปถ่ายติดฟอร์ม
 • ใบทะเบียนสมรสที่จดในประเทศไทย หรือ ใบจดทะเบียนสมรส ที่ประเทศคู่สมรสมาแล้ว
 • เอกสารใบหย่า / สูติบัตร / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ผ่านการรับรองที่ แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศและสถานทูต ประจำประเทศไทย)
 • เอกสารคู่สมรส การงาน การเงิน การเสียภาษี
 • เอกสารยืนยัน แสดงที่พำนัก ในประเทศสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สมัคร กับ คู่สมรส
 • อื่นๆ ถ้ามี

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลียนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ลพประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงาน โปเเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าโปแลนด์ GOV

ที่อยู่ : ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

Tel : 02-079-7300,

Email : consulate.bangkok@msz.gov.pl

Web : www.gov.pl/web/thailand

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงาน โปเเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงาน โปเเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยว โปเเลนด์ วีซ่าเยียมเยือน โปเเลนด์ วีซ่าธุรกิจโปเเลนด์ วีซ่าคู่หมั้น โปเเลนด์ วีซ่านักเรียน โปเเลนด์ วีซ่าติดตาม โปเเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าโปเเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงานโปเเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าโปเเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าแต่งงาน โปเเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงาน โปเเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าโปเเลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าโปเเลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา