Logo Visatogo

How Tol Pay

Howtopay

วิธีการชำระเงิน

  1. สามารถโอนเงินชำระผ่านบัญชีธนาคาร
  2. สามารถสเเกนชำระเงินผ่าน QR Code  ตามรูปด้านล่างได้