Logo Visatogo

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย 2024

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย 2024

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย 2024

Marriage Registration in Thailand

ขอ จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย  สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

การ จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย 2024 ต้องทำการนัดหมาย Online กับสถานทูตออสเตรเลียในไทย  อย่าลืม ใบหย่า ในกรณีสิ้นสุดการสมรสครั้งเก่า  หากคู่สมรสชาวออสเตรเลีย เคยมีประวัติการหย่าร้าง หรือเป็นหม้าย จะต้องนําทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรฉบับจริงจากประเทศออสเตรเลียมา แสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลด้วย ต้องกรอกแบบฟอร์ม (Statutory Declaration) เพื่อขอในการหนังสือรับรองสถานภาพโสด Certificate of No Impediment to Marriage. (CNI) จากสถานทูต โดยขอได้ที่ สถานทูตออสเตรเลียในไทย  นำไปแปล รับรองกงสุลไทย เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรส ยังเขตสำนักงาน พร้อมกับเอกสาร คู่สมรสคนไทย  พร้อมล่ามและพยาน ในการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

การ จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวออสเตรเลียแล้ว สามารถดำเนินการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส ได้ อ่านข้อมูล คลิ๊ก

คุณสมบัติผู้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ (มาตรา 1448)
 •  ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (มาตรา 1449)
 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ จะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ (มาตรา 1452)
 • หญิงชาวไทย ที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ (มาตรา 1453)
 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
 • มีคําสั่งของศาลให้สมรสได้
 • ผู้หากเป็นเยาว์ชาวไทยจะทําการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย (มาตรา 1454)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสเบื้องต้น

1.ฝ่ายชาวออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทาง,
 • ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสด ( ขอที่สถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย )

2.ฝ่ายชาวไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือยินยอม (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
 • พยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส

หมายเหตุ (Visatogo บริการล่ามและพยาน ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ) * เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ

คำนำหน้าชื่อหญิงไทยหลังการสมรส

หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่กงสุล) ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงหญิงทุกคนที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ โดยนายทะเบียนจะบันทึกเพิ่มเติมในหน้าบันทึกของทะเบียนสมรสระบุว่า ฝ่ายหญิงมีความประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว”

การใช้ชื่อสกุลหลังการสมรส  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)

คู่สมรสสามารถใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้นแล้ว (ไม่สามารถรวมชื่อสกุลทั้งสองเข้าด้วยกันได้)

คู่สมรสมีสิทธ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ การตกลงดังกล่าวนี้จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ และคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงข้อความในวรรคหนึ่งภายหลังก็ได้

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า หรือศาลพิพาษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เมื่อการสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย ให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปได้ แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

จดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนการบริการ ของ Visatogo

 1. หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวออสเตรเลียและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

 2. เมื่อฝ่ายชาวออสเตรเลีย เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวออสเตรเลียเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

 3. นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตออสเตรเลียไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

 4. นัดหมายฝ่ายชาวออสเตรเลีย และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขต เพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

 5. หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) สามารถนำไปใช้ในการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสต่อไปได้

ความสำเร็จ Visatogo เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการคุณได้บริการที่ดีเลิศ

เงื่อนไข : การจองคิว การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตในประเทศไทย การแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย การรับรองกงสุล จองคิวจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตที่ทางบริษัทติดต่อ พร้อมล่าม พยาน ในการจดทะเบียนสมรส

เหมาะสำหรับ : ลูกค้าคนไทยที่ต้องการ จดทะเบียสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย

บริการที่ได้รับ : ลูกค้าจะได้รับรายเอกสารในการจดทะเบียนสมรสของชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเพื่อพาลูกค้าเข้าสถานทูต นำเอกสารไปแปล อังกฤษ-ไทย และรับรองสถานทูต นัดหมายวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

 • การนัดหมายสถานทูตเป็นไปตามเงื่อนไขของสถานทูต
 • เอกสารของชาวต่างชาติอาจมีการขอเพิ่มเติมจากสถานทูตได้

หมายเหตุ

 • ไม่รวมถึงคิวนัดหมายสถานทูต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา