Logo Visatogo

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

 วีซ่า อเมริกา 2024

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

 ( Tourist B1 B2 Us Visa )

       วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา อาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายสำหรับหลายๆ คน. ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางไปประชุมสำคัญ, นักเรียนที่หวังจะศึกษาต่อ, หรือนักท่องเที่ยวที่อยากสำรวจเมืองและวัฒนธรรมของอเมริกา, การมีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องในการขอวีซ่าเป็นสิ่งจำเป็น. ในบทความนี้, เราจะแนะนำคุณไปยังรายละเอียดที่คุณต้องรู้เพื่อทำให้กระบวนการขอ ‘วีซ่า อเมริกา’ เป็นไปอย่างราบรื่น.

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าวีซ่าอเมริกา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าอเมริกา เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา อย่างน้อย 4 อาทิตย์

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยวธุรกิจ (B1-B2Visa) คือ เป็นการขอวีซ่าอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศอเมริกา ได้รับอนุมัติวีซ่า 10 ปี การเข้าแต่ละครั้งจะพำนักได้สูงสุด 90-180 วัน ต่อการเข้าประเทศ 1 ครั้ง ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์ม ออนไลน์ DS-160 เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลังจากนั้น ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ชำระเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม CGI เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว รอ 24 ชม. เพื่อเข้าไปทำการนัดหมายยื่นสัมภาษณ์ ที่สถานทูต ในวันเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด 2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

เรื่องสำคัญในการยื่นสมัครวีซ่า คือ

 1. ฟอร์ม DS-160 ข้อมูลผู้สมัครจะถูกตรวจสอบจากการกรอกข้อมูลในฟอร์ม DS-160 และข้อมูลที่กรอกฟอร์ม ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และข้อมูลนั้น อาจถูกสัมภาษณ์ เพิ่มเติม หรือยืยันใ นสัมภาษณ์ ผู้สมัคร จึงต้องตรวจสอบและแม่นยำในข้อมูล ฟอร์ม DS-160 ที่กรอกลงไป
 2. บุคลิกภาพ การแต่งตัว ความมั่นใจ นำเสียง ถือเป็นเรื่องสำคัญ ในวันเข้าสัมภาณ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต
 3. การตอบคำถาม  การเตรียมตัวที่ดี การตอบคำถามในข้อเท็จจริง  แบบเดียวกับที่เรากรอกฟอร์ม ใน DS-160 ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ขอวีซ่าอเมริกา  ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา หากคุณต้องการ

 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1-B2
 • วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา B1-B2 
 • วีซ่าธุรกิจ อเมริกา B2   
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1-K2
 • วีซ่าติดตามอเมริกา K3-K4 – IR1 วี
 • ซ่านักเรียนอเมริกา F1 – F2
 • วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนอเมริกา J-J1-J2  
 • วีซ่านักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง P

ต้องประเภทวีซ่าผู้สมัครจะต้องยืนสมัครวีซ่าผ่าน สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ดดยเลืกเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ สถานทูตอเมิรกาที่กรุงเทพ หรือ กงสุลที่ เชียงใหม่ ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สถานทูต และ ชำระค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทวีซ่า นัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ พร้อมเอกสาร การยื่นสมัครวีซ่าแต่ละประเภทไปให้ครบถ้วน

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

รายการเอกสารเบื้องต้น

 •  แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า  DS -160
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง

เอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ ระบุวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือน  และระยะเวลาการพำนัก
 •  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้สนับสนุน (Sponsor)  หน้าแสดงการเยือนประเทศไทยครั้งก่อน (แสตมป์เข้า/ออก ถ้ามี) ที่ประเทศไทยคือ จำเป็น.
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

บริการของ visatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อเมริกา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8:00 – 16:00

ติดต่อสถานทูต

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่ตั้ง : ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 

Email: support-thailand@ustraveldocs.com

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา  วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าติดตามอเมริกา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าอเมริกา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอเมริกา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำวีซ่าอเมริกา กับ visatogo รับทำวีซ่าอเมริกา เพื่อตอบสนองการทำวีซ่อเมริกา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าอเมริกา ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา