Logo Visatogo

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา 2024

( Fiancée Visa  K1-K2 Visa )

   วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศอเมริกา ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า อเมริกา นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่าอเมริกา มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

ขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าอเมริกา  เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อเมริกาอย่างน้อย 12 อาทิตย์

 • K1 = วีซ่าคู่หมั้น
 • K 2 = บุตรติดตาม วีซ่าคู่หมั้น
 • K 3 = ติดตามคู่สมรสแบบระยะสั้น (เมื่อไปแล้วต้องไปปรับสถานะที่อเมริกา)
 • K 4 = บุตรติดตามคู่สมรส
 • CR1 = วีซ่าติดตามคู่สมรส ที่อายุการสมรส ไม่ถึง 2 ปี
 • IR1 =  วีซ่าติดตามคู่สมรส ที่อายุการสมรส 2 ปี

Fiancée Visa  K1-K2 Visa วีซ่าคู่หมั้น ประเทศวีซ่าอเมริกา คุณมีจุดประสงค์ เพื่อจะย้ายไปพำนักกับคู่สมรสชาวอเมริกา พลเมืองชาวอเมริกา ที่ประเทศอเมริกา หากคุณคบหาดูใจ หรือใช้ชีวิตร่วมกัน มาแล้ว เกิน 2 ปี สามารถยื่นขอวีซ่า K1-K2 Visa ได้

ขั้นตอนการยื่นขอ K1-K2 วีซ่าคู่หมั้น ประเทศวีซ่าอเมริกา มี 4 แพ็คเก็จ  ดังนี้

 1. เริ่มต้น ทางผูสมัครจะต้องกรอก I-129F แปลเอกสาร ทั้งของผู้สมัคร และ คู่สมรสพลเมืองชาวอเมริกา ไปยังที่ศูนย์ USCIS และUSCIS จะส่งเอกสาร Notice of Action 1 เป็นจดหมายฉบับนี้เพื่อยืนยัน ว่าได้รับสัมครแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2-4 เดือน หรือมากกว่านั้น หากเอกสาร ไม่เรียบร้อย 
 2. ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) จะรับเรื่องต่อจากศูนย์ USCIS เพื่อตรวจสอบประวัติ พิจารณาผู้สมัคร วีซ่า K1 หน่วยงานนี้จะใช้เวลา 3-8 อาทิตย์ ในการพิจารณา
 3. เข้าในส่วน แพ็คเก็จที่3-4 เคสคุณจะถูกส่งมาที่ สถานทูตอเมริกา ในประเทศไทย เพื่อทำการยื่นวีซ่าในส่วน  DS -160 เจ้าหน้าที่สถานทูต จะทำการนัดมายคุรเข้าสัมภาษณ์ คุณต้อง กรอกฟอร์มDS- 160 ชำระค่าธรรมเนียม ตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ เอกสารทางราชการต้องแปลและรับรองด้วย  ก่อนยื่นเข้าสัมภาษณ์ ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  การสัมภาษณ์ความสัมพันธ็ระหว่างคุณและคู่สมรส ประวัติคู่สมรส เป็นข้อมูลสำคัญ ในการสัมภาษณ์

เพิ่มเติม

วีซ่าคู่หมั้น K-1 มีไว้สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ของพลเมืองชาวอเมริกา วีซ่า K-1 อนุญาตให้คู่สมรสเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและแต่งงานกับพลเมืองชาวอเมริกา ภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศอเมริกา หลังจากจดทะเบียนสมรสในประเทศอเมริกาแล้ว ต้องให้คู่สมรสยื่นขอปรับสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR) กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) บริการด้านความเป็นพลเมืองและการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ด้วย กรณีผู้สมัคร คู่สมรส มีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ สามารถมีสิทธิ์ของผู้สมัครขอวีซ่า K-1 บุตรจะได้รับวีซ่า K-2 หลังชำระค่าธรรมเนียมแล้ว รอ 24 ชม. เพื่อเข้าไปทำการนัดหมายยื่นสัมภาษณ์ ที่สถานทูต ในวันเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

ขอวีซ่าอเมริกา ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา หากคุณต้องการ

 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1-B2
 • วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา B1-B2 
 • วีซ่าธุรกิจ อเมริกา B2   
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1-K2
 • วีซ่าติดตามอเมริกา K3-K4 – IR1 วี
 • ซ่านักเรียนอเมริกา F1 – F2
 • วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนอเมริกา J-J1-J2  
 • วีซ่านักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง P

ต้องประเภทวีซ่าผู้สมัครจะต้องยืนสมัครวีซ่าผ่าน สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ดดยเลืกเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ สถานทูตอเมิรกาที่กรุงเทพ หรือ กงสุลที่ เชียงใหม่ ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สถานทูต และ ชำระค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทวีซ่า นัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ พร้อมเอกสาร การยื่นสมัครวีซ่าแต่ละประเภทไปให้ครบถ้วน

เอกสาร วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า I-129F , DS -160
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • บันทึกประวัติเกี่ยวกับการเข้าประเทศอเมริกา
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ใบรับรองโสด หรือสิ้นสมรส หรือใบมรณบัตรอดีตคู่สมรส
 • เอกสารทางราชการ  เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรองการแปลมาด้วย
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ใบตรวจสุขภาพ
 • ใบรับรอวควมประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า I-129F
 • จดหมายยืนยันการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน
 • เอกสารการเสียภาษีเงินได้ Form 1040 / IRS TAX Transcrip
 • ใบแสดงรายได้
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสารด้านภาษี
 • เอกสารด้านที่พำนักอาศัย

เพิ่มเติม

สำคัญ สำหรับผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นน(วีซ่าประเภท K-1) โปรดอย่าจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นของท่าน ก่อนที่ท่านจะได้รับวีซ่าและได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นนั้นจำเป็นต้องคงสถานภาพโสด ตลอดระยะเวลาที่ดำเนิน เรื่องหากท่านจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นของท่านคำร้องวีซ่าคู่หมั้นของท่านจะถูกยกเลิกและไม่สามารถพิจารณาใหม่ ได้หากท่านจดทะเบียนสมรสก่อนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคำร้องวีซ่าคู่หมั้นของท่านถูกยกเลิกเช่นกันและผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องขอดำเนินคำร้องวีซ่าสำหรับคู่สมรสให้กับท่านแทน

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อเมริกา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8:00 – 16:00

ติดต่อสถานทูต

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่ตั้ง : ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 Email: support-thailand@ustraveldocs.com

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าอเมริกา ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา  วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าติดตามอเมริกา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าอเมริกา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอเมริกา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำวีซ่าอเมริกา กับ visatogo รับทำวีซ่าอเมริกา เพื่อตอบสนองการทำวีซ่อเมริกา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าอเมริกา ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา