Logo Visatogo

วีซ่าแต่งงาน เบลเยียม

วีซ่าเเต่งงานเบลเยียม

วีซ่าแต่งงาน เบลเยียม 2024

( Spouse Belgium Visa ) 

            วีซ่าแต่งงาน เบลเยียม เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศเบลเยียม ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า เบลเยียม นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เบลเยียม มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า เบลเยียม 2024

ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเบลเยี่ยม รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม

     วีซ่าแต่งงาน เบลเยียม ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ เบลเยียมเพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานเบลเยียม เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเบลเยียมต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเบลเยียมอย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium Visa) หากคุณลูกค้ามีประสงค์จะเดินทางไหพำนักกับคู่สมรสประเทศเบลเยี่ยม หลังจากจดทะเบียนสมรสหรือ มีแผนจะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเบลเยี่ยม คู่สมรส โดยข้อมูลเบื้องต้นการกรอกฟอร์ม เอกสารทางราชการที่ต้งแปลเอกสาร เป็นภาษทางราชการของคู่สมรส  เอกสารของคู่สมรสประเทศเบลเยี่ยม เอกสารทางราชการ เอกสารแสดงทางการเงิน เอกสารแสดงทางการงาน เอกสารแสดงที่พำนัก ทั้งหมด ต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของหน่วยงานประเทศเบลเยี่ยม

เอกสาร วีซ่าแต่งงาน เบลเยียม 

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่ยื่นคำร้องสำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า พร้อมกรอกข้อความรับรองความสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น 2 ชุด
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5×3 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว จำนวน 3 รูป สำหรับเตรียมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติ ดังนี้
  – ฉากหลังสีขาวหรือครีมที่จะทำให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
  – มีความคมชัดและถ่ายโดยเน้นภาพไปที่ใบหน้า
  – เป็นรูปภาพที่อัดด้วยกระดาษสำหรับรูปถ่าย
  – มองเห็นทั้งใบหน้า, ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา, หมวก/หมวกแก๊ป หรือผ้าคลุมศีรษะใด ๆ ยกเว้นผู้ยื่นคำร้องที่ต้องสวมใส่สิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือพื้นฐานทางเชื้อชาติ)
  – รวมทั้งต้องติดรูปถ่ายที่กำหนดลงบนใบคำร้องขอวีซ่า 

ข้อควรระวัง : กรุณาปฏิบัติตามคุณสมบัติของรูปถ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น ใบคำร้องขอวีซ่าของจะถือว่าไม่สมบูรณ์แบบหากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ภายในศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าประเทศเบลเยียมมีบริการถ่ายรูปที่ได้ตามมาตรฐานไว้ให้บริการผู้ยื่นคำร้องต้นฉบับ

 • หนังสือรับรองแพทย์
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองความประพฤติดี หรือหนังสือรับรองการสอบประวัติอาชญากร
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

รายการเอกสาร คู่สมรส ฝ่ายสัญชาติเบลเยียม

 • ต้นฉบับ “หนังสือประกาศการสมรส” ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • ต้นฉบับ “หนังสือค้ำประกัน” แบบฟอร์ม “3 บิซ” ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่, สัญชาติ และสถานภาพครอบครัว ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • เอกสารยืนยันรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย, เงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมสำเนาหลักฐานแสดงรายได้สุทธิประจำปีหลังชำระภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการอิสระ)
 • หลักฐานที่แสดงถึงที่พักอาศัยในประเทศเบลเยียม (สัญญาเช่าหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน)

 หมายเหตุ 

 • แฟ้มคำร้องขอวีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยียมจำเป็นต้องยื่น 2 ชุด เรียงตามลำดับตามข้างต้น
 • สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงานเบลเยียม ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่า เบลเยียม (TLScontact)

ที่อยู่ : อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Web: visas-be.tlscontact.com

Tel: 02-838-6666

ติดต่อสถานทูต

 แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยียม ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ :ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

Tel :  02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานเบลเยียม ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเบลเยียม ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม วีซ่าเยียมเยือนเบลเยียม วีซ่าธุรกิจเบลเยียม วีซ่าคู่หมั้นเบลเยียม วีซ่านักเรียนเบลเยียม วีซ่าติดตามเบลเยียม ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าเบลเยียม ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเบลเยียม จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าเบลเยียม ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานเบลเยียม กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานเบลเยียม เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเบลเยียม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเบลเยียม ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเบลเยียม ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา