Logo Visatogo

วีซ่า อินเดีย

วีซ่า อินเดีย

วีซ่า อินเดีย

( India visa )

วีซ่า อินเดีย คือ ผู้เดินทางที่ไปยังประเทศอินเดีย วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับอินเดียมีให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะไปเยือนอินเดียครั้งละไม่เกิน 180 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว อินเดีย

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบจองโรงแรม และ ใบจองตั๋วเครื่องบิน

วีซ่านักเรียน อินเดีย

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือตอบรับเข้าศึกษา/หนังสือรับรองเป็นนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริง

วีซ่าทำงาน อินเดีย

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย

วีซ่าติดตามคู่สมรส อินเดีย

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส
 • หลักฐานทรัพย์สินในอินเดียของคู่สมรส

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อินเดีย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา