รับทำวีซ่า อินเดีย

วีซ่า อินเดีย

วีซ่า อินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบจองโรงแรม และ ใบจองตั๋วเครื่องบิน

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือตอบรับเข้าศึกษา/หนังสือรับรองเป็นนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริง

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส
 • หลักฐานทรัพย์สินในอินเดียของคู่สมรส
วีซ่า อินเดีย

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อินเดีย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

Call: 02-258-3063-64 

Email: info.bkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Call: 02-258-0300-5

Website : สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม