Logo Visatogo

จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ 2024

จดทะเบียนสมรสชาวไอร์แลนด์

จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ 2024

Marriage Registration in Thailand

ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ สถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

หากคุณประสงค์ จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์  โปรดตรวจสอบว่าคุณและคู่สมรสต่างชาติมีเอกสารแสดงตัวตนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดการขอใบรับรองโสดที่สถานทูตไอร์แลนด์ ต้องทำอย่างไร ซึ่งขั้นตอน จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ ฝ่ายคู่สมรสชาวไอร์แลนด์ ต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคู่สมรสก่อน มาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับคุณ โดยเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ ในประเทศไทย มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละเงื่อนไขของประเทศนั้น

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย สามารถจดได้ที่สำนักงานเขต หรือ สำนักงานอำเภอ หลังจากที่ฝ่ายคู่สมรสได้รับ ใบโสด หรือ ใบอนุญาติสมรสได้ในประเทศ นำไปแปลเอกสาร เพื่อรับรองโดยกงสุล ถึงจะทำการจดทะเบียนสมรสได้

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด การได้รายเอียดครบถ้วน ถูกต้องและทันสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเรื่องสำคัญ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ ควรปรึกษากับทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราในทุกด้านของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร นักลงทุน หรือผู้ประกอบการ ทนายความของเรามีความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น กฎหมายธุรกิจและกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

  • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ (มาตรา 1448)
  •  ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (มาตรา 1449)
  • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ จะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ (มาตรา 1452)
  • หญิงชาวไทย ที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ (มาตรา 1453)
  • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  • สมรสกับคู่สมรสเดิม
  • มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
  • มีคําสั่งของศาลให้สมรสได้
  • ผู้หากเป็นเยาว์ชาวไทยจะทําการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย (มาตรา 1454)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสเบื้องต้น

1.ฝ่ายชาวไอร์แลนด์

  • หนังสือเดินทาง,
  • ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)
  • ใบรับรองโสด ( ต้องขอจาก City Hall )

2.ฝ่ายชาวไทย

  • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
  • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
  • หนังสือยินยอม (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
  • พยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส

หมายเหตุ (Visatogo บริการล่ามและพยาน ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ) * เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ

คำนำหน้าชื่อหญิงไทยหลังการสมรส

หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่กงสุล) ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงหญิงทุกคนที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ โดยนายทะเบียนจะบันทึกเพิ่มเติมในหน้าบันทึกของทะเบียนสมรสระบุว่า ฝ่ายหญิงมีความประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว”

การใช้ชื่อสกุลหลังการสมรส  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)

คู่สมรสสามารถใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้นแล้ว (ไม่สามารถรวมชื่อสกุลทั้งสองเข้าด้วยกันได้)

คู่สมรสมีสิทธ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ การตกลงดังกล่าวนี้จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ และคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงข้อความในวรรคหนึ่งภายหลังก็ได้

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า หรือศาลพิพาษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เมื่อการสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย ให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปได้ แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

  1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
  2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
  3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

  1. รายการเอกสาร Exclusive
  2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
  3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
  4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
  6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
  7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

  1. วิเคราะห์เคส Exclusive
  2. รายการเอกสาร Exclusive
  3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
  4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
  5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
  7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
  8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
  9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
  10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

  1. รายการเอกสาร Exclusive
  2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
  3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
  4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
  5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
  6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

  1. วิเคราะห์เคส Exclusive
  2. รายการเอกสาร Exclusive
  3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
  4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
  5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
  7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
  8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
  9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
  10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

  • กรอกฟอร์ม
  • จัดเตรียมเอกสาร
  • แปลเอกสาร
  • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
  • จองตั๋วเครื่องบิน
  • เอกสารหลักฐานการเงิน
  • การจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา