Logo Visatogo

จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน 2024

จดทะเบียนสมรสชาวเยอรมนี

 จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน 2024

Marriage Registration in Thailand

จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน 2024  สถานทูต เยอรมันประจำประเทศไทย

คู่สมรสชาวสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” (เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า (Ehefähigkeitszeugnis) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเอกสารนี้จะออกได้ ฝ่ายคู่สมรสไทย ต้องส่งเอกสาร สำคัญทางราชการ ที่รับรองกงสุลไทย แปลเป็น ภาษาเยอรมัน รับรองสถานทุตเยอรมนี ส่งไปให้ คู่สมรสชาวเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี  เอกสารต้นฉบับภาษาไทย จะต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง (Legalisationsvermerk) หรือรับรองไม่ปลอมแปลง (Echtheitsvermerk) จากสถานทูตเยอรมนีในไทย ก่อน

ในการยื่นคำร้องคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องแสดงเอกสารของตน และของคู่สมรสชาวไทยต่อนายทะเบียนเยอรมันด้วย เพราะนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบว่าคู่สมรสทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเยอรมันที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้

หลังจากนั้นสมรสชาวสัญชาติเยอรมันต้องทำการนัดหมาย Onlineกับสถานทูต  ก่อนเข้าสถานทูตประมาณ 4-12 อาทิตย์ ล่วงหน้า เพื่อยื่นมาแสดงที่สถานทูตฯ เพื่อขอให้สถานทูตฯ ออก “หนังสือรับรอง”  (Konsularbescheinigung)  ซึ่งจะออกแบบภาษาไทย และเยอรมัน นำรับรองกงสุลไทย เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรส ยังเขตสำนักงาน พร้อมกับเอกสาร คู่สมรสคนไทย  พร้อมล่ามและพยาน ในการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

เพิ่มเติมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของเยอรมันที่เชียงใหม่ และภูเก็ตไม่สามารถออกหนังสือรับรองเพื่อการสมรสได้  ระยะเวลาดำเนินการออกหนังสือรับรองคือ 10 วัน (วันทำการ) โดยฝ่ายคู่สมรสไทย นำเอกสารตัวจริงต้นฉบับมายื่นด้วยตนเองที่สถานทูตฯ

หากคุณประสงค์ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยกับชาวเยอรมันโปรดตรวจสอบว่าคุณและคู่สมรสต่างชาติมีเอกสารแสดงตัวตนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดการขอใบรับรองโสดที่สถานทูตเยอรมันต้องทำอย่างไร ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันฝ่ายคู่สมรสชาวเยอรมันต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคู่สมรสก่อน มาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับคุณ โดยเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันในประเทศไทย มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละเงื่อนไขของประเทศนั้น

          การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย สามารถจดได้ที่สำนักงานเขต หรือ สำนักงานอำเภอ หลังจากที่ฝ่ายคู่สมรสได้รับ ใบโสด หรือ ใบอนุญาติสมรสได้ในประเทศ นำไปแปลเอกสาร เพื่อรับรองโดยกงสุล ถึงจะทำการจดทะเบียนสมรสได้

           การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด การได้รายเอียดครบถ้วน ถูกต้องและทันสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเรื่องสำคัญ

           หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ ควรปรึกษากับทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราในทุกด้านของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร นักลงทุน หรือผู้ประกอบการ ทนายความของเรามีความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น กฎหมายธุรกิจและกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ (มาตรา 1448)
 •  ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (มาตรา 1449)
 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ จะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ (มาตรา 1452)
 • หญิงชาวไทย ที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ (มาตรา 1453)
 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
 • มีคําสั่งของศาลให้สมรสได้
 • ผู้หากเป็นเยาว์ชาวไทยจะทําการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย (มาตรา 1454)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสเบื้องต้น

1.ฝ่ายชาวเยอรมัน

 • หนังสือเดินทาง,
 • ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสด (ต้องขอจาก City Hall)

2.ฝ่ายชาวไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือยินยอม (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
 • พยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส

หมายเหตุ (Visatogo ) บริการล่ามและพยาน ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ) * เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ

คำนำหน้าชื่อหญิงไทยหลังการสมรส

หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่กงสุล) ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงหญิงทุกคนที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ โดยนายทะเบียนจะบันทึกเพิ่มเติมในหน้าบันทึกของทะเบียนสมรสระบุว่า ฝ่ายหญิงมีความประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว”

การใช้ชื่อสกุลหลังการสมรส  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)

คู่สมรสสามารถใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้นแล้ว (ไม่สามารถรวมชื่อสกุลทั้งสองเข้าด้วยกันได้)

คู่สมรสมีสิทธ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ การตกลงดังกล่าวนี้จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ และคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงข้อความในวรรคหนึ่งภายหลังก็ได้

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า หรือศาลพิพาษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เมื่อการสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย ให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปได้ แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 2. ใบรับรองถิ่นพำนักในประเทศเยอรมันหรือใบแจ้งย้ายถิ่นพำนักออกจากประเทศเยอรมนี
 3. สูติบัตร
 4. กรณีเคยสมรสแล้ว แสดงคำพิพากษาหย่าที่มีตราประทับรับรองว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือ มรณบัตรของคู่สมรสเดิม

 เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีดังนี้ 

 •  หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
 •  สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบัตร
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
 •  คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง ที่แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่าด้วยคอมพิวเตอร์

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสด

 • หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหม้าย

 • หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
 • ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) และ/หรือใบสำคัญการสมรส
 • มรณบัตรของคู่สมรส

 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหย่า

 • หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากหย่าจากคู่สมรสเดิมแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
 • ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) กับคู่สมรสเดิม หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเรื่องการสมรส (กรณีสมรสในต่างประเทศ)
 • ทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร. 6) กับคู่สมรสเดิม หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเรื่องการหย่า(กรณีหย่าในต่างประเทศ)
 • ใบสำคัญการหย่า (คร. 7)

 

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

อาจมีเพิ่มเติมจากสถานทูต*

จดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนการบริการ ของ Visatogo

 1. หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวเยอรมันและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด
 2. เมื่อฝ่ายชาวเยอรมันเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวเยอรมันเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด
 3. นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตเยอรมันไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 4. นัดหมายฝ่ายชาวเยอรมันและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขต เพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย
 5. หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) สามารถนำไปใช้ในการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสต่อไปได้

ความสำเร็จ Visatogo เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการคุณได้บริการที่ดีเลิศ

เงื่อนไข : การจองคิว การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตในประเทศไทย การแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย การรับรองกงสุล จองคิวจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตที่ทางบริษัทติดต่อ พร้อมล่าม พยาน ในการจดทะเบียนสมรส

เหมาะสำหรับ : ลูกค้าคนไทยที่ต้องการ จดทะเบียสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย

บริการที่ได้รับ : ลูกค้าจะได้รับรายเอกสารในการจดทะเบียนสมรสของชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเพื่อพาลูกค้าเข้าสถานทูต นำเอกสารไปแปล อังกฤษ-ไทย และรับรองสถานทูต นัดหมายวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

 • การนัดหมายสถานทูตเป็นไปตามเงื่อนไขของสถานทูต
 • เอกสารของชาวต่างชาติอาจมีการขอเพิ่มเติมจากสถานทูตได้

หมายเหตุ

 • ไม่รวมถึงคิวนัดหมายสถานทูต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม