Logo Visatogo

วีซ่าท่องเที่ยว โปเเลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว โปเเลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว โปแลนด์ 2024

( Poland Tourist Visa)

         วีซ่าท่องเที่ยว โปเเลนด์ 2024  เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ โปเเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า โปเเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า โปเเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า โปเเลนด์ 2024

ขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ รับทำวีซ่าโปแลนด์

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศฮังการี เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าท่องเที่ยว โปเเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปเเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปเเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอ วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศโปเเลนด์ ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอ วีซ่าโปเเลนด์ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ประกันสุขภาพการเดินทาง (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ ภายในเชงเก้น (ถ้ามี)
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
  หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
  – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
  – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
  – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ขอ วีซ่า โปแลนด์

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าโปแลนด์ GOV

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

ติดต่อ สถานทูต โปแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

 
คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าโปเเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าโปเเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนโปเเลนด์ วีซ่าธุรกิจโปเเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นโปเเลนด์ วีซ่านักเรียนโปเเลนด์ วีซ่าติดตามโปเเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำ วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าโปเเลนด์ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

     เลือกทำ วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเอสโทเนีย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าโปเเลนด์ ฯลฯ

     เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

     โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าโปเเลนด์ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา