Logo Visatogo

Non-Immigrant “B”

Non-Immigrant “B”

วีซ่า Non-Immigrant “B”

(คนอยู่ชั่วคราวประเภท B: ทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม)

วีซ่าทูโก ให้บริการให้คำปรึกษา ในการแนะนำ การดำเนินการ  ไทยวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการ รับทำวีซ่า  ทั้งแบบ Tourist Visa Retirement Visa Non-Immigrant “B”  Non-Immigrant “ED”  Non-Immigrant “O”  Long-term resident (LTR) visa

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณาสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และที่ติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B”ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย

ประเภทของวีซ่า NON-IMMIGRANT “B” และระยะเวลา

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย และหน้าวีซ่าประเทศไทย (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ในประเทศไทย)
 4. เอกสารทางธุรกิจ

การทำงานในประเทศไทย

 • หนังสือจากนายจ้างในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของการจ้างงาน เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาของสัญญาจ้างงาน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • ใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสืออนุมัติการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท. 3) จากกรมการจัดหางาน (ผู้ร้องสัญชาติญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นตามความตกลง JTEPA) หรือหนังสืออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • หลักฐานวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
 • ใบอนุญาตทำงานใบเก่าสำเนาที่รับรองถูกต้อง (จำเป็นสำหรับผู้ร้องที่เคยทำงานในประเทศไทย)
 • สำเนาเอกสารของบริษัท เช่น 1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 2) การจดทะเบียนธุรกิจและทะเบียนธุรกิจ 3) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ 4) รายชื่อลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว สัญชาติ และเงินเดือน 5) ที่อยู่ของบริษัท เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราบริษัท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

ครู/อาจารย์

 • หนังสือจากสถาบัน/โรงเรียนที่ลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสถาบัน/โรงเรียน             ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • หนังสืออนุมัติหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่สถาบัน/โรงเรียนสังกัดอยู่เช่น                      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หนังสือรับรองการจ้างงานจากสถาบัน/โรงเรียน หรือสัญญาการจ้างงาน
 • หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า และควรผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล)
 • หลักฐานวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนสถาบัน/โรงเรียน (สถาบันการศึกษา/โรงเรียนเอกชน)
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน/โรงเรียน (สถาบันการศึกษา/โรงเรียนเอกชน)

นักกีฬาอาชีพ

 • ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนยื่นขอวีซ่า
 • หลักฐานการจ้างงานในอดีตในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนัก
 • หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า และควรผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล)

การฝึกงาน

 • หนังสือจากบริษัท/องค์กรในประเทศไทย ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของการฝึกงาน เช่น ระยะเวลา ลักษณะการฝึกงาน ค่าจ้าง (หากมี) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • สำเนาเอกสารของบริษัท (โปรดดูด้านบน)
 • หากการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ให้ยื่นหนังสือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของผู้ร้อง ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเงื่อนไขของการฝึกงานและขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยผู้ร้องจะได้วีซ่า Non-Immigrant “ED”

ติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

 1. เอกสารจากบริษัท/องค์กรในประเทศไทย
 • หนังสือเชิญที่ระบุเหตุผลในการเดินทางไปประเทศไทยของผู้ร้อง และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทย พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท/องค์กร
 1. เอกสารจากนายจ้างปัจจุบัน
 • หนังสือจากนายจ้างปัจจุบันของผู้ร้อง โดยระบุตำแหน่งและเงินเดือนของผู้ร้อง เหตุผลในการเดินทางไปประเทศไทย และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทย
 • เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท/องค์กร

หากเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารทางการเงิน และหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): 2,000 บาท
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): 5,000 บาท

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา