Logo Visatogo

วีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์

วีซ่าเเต่งงานเนเธอร์เเลนด์

วีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ 2024

( Spouse Netherlands Visa )

           วีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์เเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า เนเธอร์เเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เนเธอร์เเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า เนเธอร์เเลนด์ 2024

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรสเนเธอร์แลนด์ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

     รับทำวีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ อังกฤษ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์เเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์เเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าคู่หมั้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Visa)หากท่านต้องการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์กับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป, พลเมืองในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือพลเมืองชาวสวิส หรือไปเยี่ยมเยือนพวกเขาที่นั่น ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ คู่สมรส (Spouse)/ คู่รัก (partner)/ คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (Common law spouse) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำหรับการสมัครวีซ่าประเภทนี้ จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกข้อ ากท่านเป็นผู้ปกครองของชาวดัตช์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์กับลูกของท่าน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขคุณสมบัติที่จำเป็น เมื่อเด็กเดินทางกับผู้ปกครองคนเดียว (หรือคนเดียว)

เมื่อผู้เยาว์เดินทางกับผู้ปกครองหรือเดินทางตามลำพังจำเป็นต้องมี “หนังสือยินยอมสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ”

เอกสาร วีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ 

รายการเอกสารเบื้องต้น

 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 •  รูปถ่าย สีหรือขาวดำ 2 รูป
 •  พาสปอร์ต วันหมดอายุควรจะมีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ไปยื่นขอ 
 • สูติบัตร หรือ ใบแจ้งเกิด แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  ทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  สำเนาพาสปอร์ตของบิดา มารดา (ทั้งสองคน หากยังมีชีวิตอยู่) ทุกหน้าที่มีการแสตมป์
 •  หากบิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนไทยยังคงอยู่ในประเทศไทย ให้ออกเอกสารทางกฏหมายรับรองให้แก่ผู้ปกครองคนที่จะเดินทางไปพร้อมผุ้เยาว์ในเนเธอร์แลนด์ และยอมรับว่าผู้ปกครองในประเทศไทยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น (เอกสารสำหรับบิดามารดาที่หย่าร้างกัน) ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดที่ทางเทศบาล หรืออำเภอออกให้ พร้อมมีพยานรับรอง 3 คน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ (เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองเซ็นโดยผู้เยาว์ว่าตนเองไม่มีบุตรอยู่ในความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลียนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ลพประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเนเธอซีแลนด์ VFS 

อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสถานทูต

โทร : 02-118-7003 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-12:00 | 13:00-16:00น) Email: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดยื่นขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 | 13:00-14:00น.
Web: visa.vfsglobal.com/

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าธุรกิจเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นเนเธอร์เเลนด์ วีซ่านักเรียนเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าติดตามเนเธอร์เเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา