Logo Visatogo

วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย

วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย

วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย 2024

( Australia marriage visa )

          วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่าออสเตรเลีย มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า ออสเตรเลีย 2024

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรส ประเทศออสเตรเลีย ทำวีซ่าออสเตรเลีย

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าออสเตรเลีย  เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าติดตามคู่สมรสประเทศออสเตรเลีย ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าติดตามคู่สมรสประเทศ ออสเตรเลีย อย่างน้อย 12 อาทิตย์  การขอวีซ่าติดตามคู่สมรส ประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะจุดประสงค์  เพื่อย้ายไปพำนักกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย โดยได้จดทะเบียนสมรสแล้วกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย  วีซ่าประเภท 309/100 นี้อนุญาตให้คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือกับผู้ที่มีสิทธิ์ในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ กับผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียที่มีสิทธิ์ พํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย อาศัยอยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลียได้ ผู้สมัครทุกสัญชาติที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย จําเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการ ถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในกรณีที่ผู้สมัครและสปอนเซอร์สมรสแล้ว ต้องยื่นสําเนาทะเบียนสมรส เพื่อยืนยันการสมรส  แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่ชัดเจน ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าประเภทผู้อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย  โปรดแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้หลักฐานแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร.ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสัมพันธ์น้อยกว่า 12 เดือน โปรดแสดงหลักฐานหรือเหตุผล ในกรณีที่ยืนบุตรติดตามไปด้วย ผู้เยาว์มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องแนบเอกสารยินยอมที่ลงนามจาก บิดาและ/หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมาย ที่มิได้เดินทางพร้อมผู้เยาว์อนุญาตให้ผู้เยาว์นั้นสมัครขอ วีซ่า และยินยอมให้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทั้งชั่วคราวและ/หรือเป็นการถาวรได้

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าออสเตรเลีย กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าออสเตรเลีย หากคุณวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย เยียมเยือนออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่าติดตามออสเตรเลีย  ฯลฯ ต้องยื่นผ่าน

เอกสาร วีซ่าแต่งงาน ออสเตรเลีย 

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย
 • ฟอร์ม
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครแสดงถึงความสัมพันธ์
 • เอกสารแสดงถึงคสามสัมพันธ์ กับคู่สมรส
 • ใบตรวจสุขภาพ
 • ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในการเลี้ยงดูและปกครองบุตรในกรณีที่ผู้สมัครมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีรวมไว้ในใบสมัคร ยกเว้นบุตรที่เกิดจากผู้สมัครกับสปอนเซอร์

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยทุกครั้ง
 • สําเนาเอกสารการถือสัญชาติออสเตรเลีย สูติบัตร หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือหลักฐานการเป็นผู้ ถือวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสาร ด้านภาษี
 • เอกสาร ความสัมพันธ์กับคู่สมรส
 • ใบรับรองการสอบประวัติเต็มรูปแบบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย(Complete Disclosure)

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

รายการการทำงาน

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

แปลเอกสาร, บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ, บริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร์, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม, ค่าจัดส่งเอกสาร์,ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตร่วจสุขภาพ
 6. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 7. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม

ไม่รวมบริการ 

 ค่ารรรมเนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่ารธรรมนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5.  บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะน้ำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์สร้างความมั่นใจในการตอบคำถามสถานทูต
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าบริการ

ไม่รวมบริการ : ค่ารรรมนียมหนังสือรับรองความประพฤติ, ค่าบริการตรวจสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร, ค่าจัดส่งเอกสาร, ประกันการเดินทาง และค่าธร่รมเนียมสถานทูต

รายการการทำงาน

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. นัดหมายกงสุล/สถานทูต
 3. เจ้าหน้าที่อำนวย ยความสะดวกวันขอใบรับรองโสดที่สถานทูต
 4. บริการรับรองเอกสารกงสุล
 5. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดว วกวันจดทะเบียน
 6. สมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายการการทำงาน

 1. วิเคราะห์เคส Exclusive
 2. รายการเอกสาร Exclusive
 3. กรอกฟอร์ม-จัดเตรียมเอกสาร
 4. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 5. บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันตรวจสุขภาพ
 7. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ยื่นสถานทูต (ไทย-อังกฤษ)
 8. จดหมายแนะนำตัว และบริการซ้อมสัมภาษณ์
 9. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันยื่น-รับเล่ม
 10. บริการยื่นรอบ 2 ฟรีกรณียื่นครั้งแรกไม่ผ่าน

ไม่รวมบริการ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

แม้ว่าออสเตรเลีย จะมีวีซ่าหลายประเภท แต่ปัจจุบันการทำวีซ่าออสเตรเลีย (2020-2023) สามารถยื่นขอได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น และเนื่องจากสถานการณ์โควิด การพิจารณาวีซ่าออสเตรเลีย จึงใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เราได้  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์ และ วันพุธ*

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : 08.30-14.30 น

สถานทูตออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย วีซ่าเยี่ยมเยือนออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย  วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่าติดตามออสเตรเลีย ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าออสเตรเลีย ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย  จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าออสเตรเลีย ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำวีซ่ออสเตรเลีย กับ visatogo รับทำวีซ่าออสเตรเลีย  เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าออสเตรเลีย  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าออสเตรเลีย  ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา