Logo Visatogo

วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา

วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา

วีซ่าติดตามคู่สมรส แคนาดา 2024

(วีซ่าคู่หมั้นชาวแคนาดา)

        วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศแคนาดา ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า แคนาดา นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า แคนาดา มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า แคนาดา 2024

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรส แคนาดา ทำวีซ่าแคนาดา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าแคนาดา เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าแคนาดา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา อย่างน้อย 4 อาทิตย์

ผู้สมัครวีซ่าติดตามคู่สมรส Partner Visa ประเทศแคนาดา (วีซ่าแต่งงานแคนาดา) หลังจากคุณได้จดทะเบียนสมรสเรีบยร้อยแล้วที่ประเทศไทย (Visatogo มีบริการรับจดทะเบียนสมรในประเทศไทย)ผู้สมัครต้องเตรียมเเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้ครบและแปลเป็นภาษาอังกฤษอาทิ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ทะเบียนสมรส เอกสารต้องแปลประทับการแปลให้ถูกต้อง กรอกฟอร์ม ให้ครบถ้วน ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอกสารทางการเงินของ คู่สมรสชาวแคนาดา สปอนเซอร์สำคัญมาก อย่าลืมแนบเอกสารภาษี CRA, Notice of Assessment,T4  คู่สมรสชาวแคนาดามีทรัพย์เพียงพอที่จะสปอนเซอร์เราเมื่อย้ายไปพำนักประเทศแคนาดา เมื่อแบบฟอร์ม เอกสารผู้สมัครและคู่สมรสชาวแคนาดา ครบถ้วน ต้องส่งไปยังที่ ศูนย์ Case Processing Centre Missisauga รอผลพิจารณาวีซ่า 3-6 เดือน หรือนานกว่านั้น อยู่ที่เอกสารครบถ้วน สมบูรณื ไม่มีแก้ไข หรือไม่ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

เอกสาร วีซ่าติดตามคู่สมรส แคนาดา

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM 0008
 • แบบฟอร์ม IMM 1344e
 • แบบฟอร์ม IMM 1283e
 • แบบฟอร์ม IMM 5532e
 • แบบฟอร์ม IMM 5289
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารทางราชการ ต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่าง ๆ สำเนา
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารการทำงาน และการเงินของ Sponsor 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร
 • กรณียื่นบุตรติดตามต้องใช้เอกสารบุตรด้วย

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยทุกครั้ง
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสารด้านภาษี

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

 

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า แคนาดา

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 02-1187-007 

อีเมลล์ :  info.canbkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 

ที่ตั้ง : ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-636-0540 

อีเมลล์ : enquiry@international.gc.ca

เว็บไซต์ : Government of Canada

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าแคนาดา ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเยียมเยือนแคนาดา วีซ่าธุรกิจแคนาดา วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา วีซ่านักเรียนแคนาดา วีซ่าติดตามแคนาดา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าแคนาดา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่แคนาดา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าแคนาดา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำวีซ่าแคนาดา กับ visatogo รับทำวีซ่าแคนาดาเพื่อตอบสนองการทำวีซ่าแคนาดา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าแคนาดาฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าแคนาดา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา