Logo Visatogo

วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย 2024​

( Australia Fiance visa )

            วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า ออสเตรเลีย มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า ออสเตรเลีย 2024

ขอวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าออสเตรเลีย  รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าออสเตรเลีย  เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าคู่หมั้นประเทศออสเตรเลีย ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าคู่หมั้นประเทศ ออสเตรเลีย อย่างน้อย 12 อาทิตย์ 

การขอวีซ่าคู่หมั้น ประเทศออสเตรเลีย subclass 300 ผู้สมัครจะจุดประสงค์  เพื่อย้ายไปพำนักกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย โดยยื่นเอกสารผ่าน Vfs เพื่อส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน (AVAC) ซึ่ง ทางสำนักงาน VFS จะทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (โดยการถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ) ของผู้สมัครแต่ละบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นเอกสารใบสมัคร แบบฟอร์มฟอร์ม 47SP ผู้สมัครหลักต้องกรอกเป็น ฟอร์ม 40SP ฟอร์ม 47A  ในกรณีที่ผู้สมัครมีบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังอยู่ในความอุปการะของท่าน หลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคู่สมรส จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีสมรสในประเทศออสเตรเลีย (marriage celebrant) ระบุวันที่และสถานที่ ที่จะประกอบพิธีสมรส รวมทั้งเอกสารยืนยันการยื่นขอกำหนดการแต่งงาน (Notice of Intended Marriage –NOIM) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบพิธีสมรสในประเทศออสเตรเลีย ใบตรวจสุขภาพของผู้สมัคร ซึ่งต้องรอวีซ่านี้ 8- 12 เดือน  จะได้รับวีซ่า 9 เดือน หลังจากจดทะเบียนสมราสแล้ว ต้องไปเปลี่ยนเป็น subclass 820

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าออสเตรเลีย กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าออสเตรเลีย หากคุณวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย เยี่ยมเยือนออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่าติดตามออสเตรเลีย  ฯลฯ ต้องยื่นผ่าน ตัวแทนยื่น VFS โดยสามารถยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ที่ VFS หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ แต่ผู้สมัครต้องไปยืนยัน เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ที่VFS ไม่ว่าจะยื่นที่  VFS หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ การแสดงหลักฐานด้านเอกสารการงาน การเงิน ความผูกผัน ภาระรับผิดชอบ ที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย ตามกำหนดวีซ่า เป็นเรื่องสำคัญ

เอกสาร วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • ฟอร์ม 47SP ฟอร์ม 40SP ฟอร์ม 47A ฟอร์ม 888 
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร
 • ใบตรวจสุขภาพ
 • ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เอกสารราชการออกให้โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ เพื่อรับรองสถานภาพโสดของผู้ขอวีซ่า
 • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในการเลี้ยงดูและปกครองบุตรในกรณีที่ผู้สมัครมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีรวมไว้ในใบสมัคร ยกเว้นบุตรที่เกิดจากผู้สมัครกับสปอนเซอร์

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยทุกครั้ง
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสารด้านภาษี
 • จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีสมรสในประเทศออสเตรเลีย (marriage celebrant)

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

 

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

แม้ว่าออสเตรเลีย จะมีวีซ่าหลายประเภท แต่ปัจจุบันการทำวีซ่าออสเตรเลีย (2020-2023) สามารถยื่นขอได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น และเนื่องจากสถานการณ์โควิด การพิจารณาวีซ่าออสเตรเลีย จึงใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เราได้  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์ และ วันพุธ*

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : 08.30-14.30 น

สถานทูตออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย วีซ่าเยียมเยือนออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย  วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่าติดตามออสเตรเลีย ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าออสเตรเลีย ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย  จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าออสเตรเลีย ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำวีซ่าออสเตรเลีย กับ visatogo รับทำวีซ่าออสเตรเลีย  เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าออสเตรเลีย  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าออสเตรเลีย  ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา