Logo Visatogo

วีซ่าเยี่ยมเยือน เยอรมนี

วีซ่าเยียมเยืยน เยอรมนี

วีซ่าเยี่ยมเยือน เยอรมนี 2024

( Germany visitor visa )

            วีซ่าเยี่ยมเยือน เยอรมนี เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า เยอรมนี นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เยอรมนี มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า เยอรมนี 2024

ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเยอนมนี รับทำวีซ่าเยอนมนี

      วีซ่าเยี่ยมเยือน เยอรมนี ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ อังกฤษ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าเยี่ยมเยือนเยอรมนี เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าเยียมเยือนประเทศเยอรมนี ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

     ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าเยียมเยือน (Visitor Visa) คือเป็นการขอวีซ่าเยอนมนี เพื่อการเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศเยอนมนี ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทาง ต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เป็นการเดินทางเพื่อไปพำนัก กับ แฟน เพื่อน หรือครอบครัว เท่านั้น โดยผู้สมัครวีซ่า ต้อง มีหนังสือเชิญ จาก แฟน เพื่อน หรือครอบครัว (Sponsor) ในการรับรองที่พำนัก ขณะพำนักอยู่ในประเทศ  โดยผู้เชิญ (Sponsor)  ต้องขอหนังสือเชิญ

เอกสาร วีซ่าเยี่ยมเยือน เยอรมนี

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ประกันสุขภาพการเดินทาง (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ ภายในเชงเก้น (ถ้ามี)
 • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
       – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว

เอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ ระบุวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือน  และระยะเวลาการพำนัก
 •  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้สนับสนุน (Sponsor)  หน้าแสดงการเยือนประเทศไทยครั้งก่อน (แสตมป์เข้า/ออก ถ้ามี) ที่ประเทศไทยคือ จำเป็น.
 • เอกสารสถานภาพการสมรส
 • หากผู้สมัครไม่มีเอกสารที่พิสูจน์วิธีการหรือรายได้ทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ
 • หนังสือเชิญ ที่ออกจากหน่วยราชการ

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

            จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าเยี่ยมเยือนเยอรมนี ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

            หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ขอ วีซ่า เยอรมนี

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน ประจำประเทศไทย

Call Center: 02-118-7017 (จันทร์ และ พุธ เวลา 08:00น. – 14:00น.)

กรุงเทพฯ

เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

ยื่นเอกสาร: 08:00 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:00 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

เชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ยื่นเอกสาร: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

ภูเก็ต

ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ยื่นเอกสาร: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

ติดต่อ สถานทูตเยอรมนี

 แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย 

ที่อยู่ :  9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

คำถามเกี่ยวกับ visatogo
การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าเยี่ยมเยือนเยอรมนี ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมนี วีซ่าเยียมเยือนเยอรมนี วีซ่าธุรกิจเยอรมนี วีซ่าคู่หมั้นเยอรมนี วีซ่านักเรียนเยอรมนี วีซ่าติดตามเยอรมนี ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าเยอรมนี ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าเยอรมนี จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าเยอรมนี ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าเยอรมนี กับ Visatogo รับทำวีซ่าเยอรมนี เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเยอรมนี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเยอรมนี ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเยอรมนี ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา