จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

Marriage Registration in Thailand

ถ้าคุณกล้าบอกว่ารัก เรื่องจดทะเบียนสมรส ให้เราดูแล

 • ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
 • ถ้าคุณกังวลกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • ไม่ทราบขั้นตอน
 • เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
 • ไม่มีเวลา
 • แฟนอยากทราบข้อมูล
 • ไม่มีล่าม

บริการจากเรา

 • ตรวจสอบเอกสารของคู่สมรส
 • นัดหมายสถานทูต
 • แปลเอกสาร-รับรองกงสุล
 • จดทะเบียนที่สำนักงานเขตพร้อมล่าม-พยาน

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

สำหรับคนต่างชาติ ที่ประสงค์จดทะเบียนสมรส  ในประเทศไทย สามาถดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยทั้งคู่มรสถานะ โสด หรือ อย่าร้างมาแล้ว ซึ่งโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมี “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่ออกให้จากสถานทูตของคุณ ในประเทศไทย  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ต้องให้สถานทูตของคุณในประเทศไทยรับรอง หลังจากนั้น นำไปแปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดย หน่วยงานราชการไทย จึงจะนำไปจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงาน และคุณได้ชำระค่าบริการแล้ว เจ้ารหน้าที่บริษัทฯ จะสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งรายการเอกสาร ที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่  ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด”  ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”   และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”    จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

เมื่อได้รับเอกสารที่แปลไทยแล้ว ทางเราจะพาคุณทั้งคู่ไปยังสำนักงานเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ ล่าม ไปกับคุณ ในส่วนพยานคนไทย ที่ต้องพาไปนั้น เป็นไปต่ามเงือนไขทางบริษัทฯ

Marriage Registration in Thailand

Therefore, foreigners who want to get married in Thailand whether the status is single or divorced have to get the affirmation of marital status that will be issued by Embassy in Thailand. Documents that will be used for the marriage registration must be approved by Embassy in Thailand. After the approval, the documents will be sent to translate into Thai language and they will be affirmed by Thai consulate. Finally, the documents will be completed to use for the marriage registration.

Our services

After starting the process with us (The service fee has been paid), our consultant will interview you and send the list of documents that will be used for the marriage registration.

The consultant will make an appointment with the Embassy to get the affirmation of marital status before you come to Thailand (The appointment with the Embassy should make at least 30 days in advance).

When you arrive in Thailand, we will make an appointment with you to our office in order to fill the form of affirmation of marital status.

Our staff will lead you to the Embassy on to the appointment date.

After we got the affirmation of marital status, we will send it to translate and approve by Thai consulate (This process will take 3-5 working days).

After we got the translated document, our staff will lead you to the district office for marriage registration which we will provide a translator, but the witnesses will depend on the condition of the package.