วีซ่าเชงเก้น/ยุโรป

คำอธิบาย

การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย จำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่ออนุญาตเข้าประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยคือไม่ทราบขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธออกมา หรือการเลือกยื่น ผิดประเภทของวีซ่าและหากนำเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดการวางแผนที่ดี ผู้สมัครบางคนอาจโดน Blacklist จากสถานทูต

Visatogo เราเป็นมืออาชีพในการปรึกษายื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์เราให้คำแนะนำ การวางแผนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร การเงิน การงาน รวมถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนการเดินทาง (Sponsor) เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายชี้แจงเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการยื่นในปัจจุบัน รวมถึงการซ้อมสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัคร สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร หากคุณต้องการยื่นวีซ่า และกังวลในเรื่องของขั้นตอน ประเภท การเงิน การงาน และเอกสารต่างๆ ให้ประสบการณ์ Visatogo ของเรา ช่วยคุณ

วีซ่าเชงเก้น คือ? คือ

วีซ่าที่สามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 26 ประเทศที่ทำข้อตกลงร่วมกัน นั่นก็คือขอครั้งเดียวคุณก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุกๆ ประเทศที่ไป เหมาะกับคนที่ต้องการจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ประเทศ 26 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย เบลเยี่ยม เยอรมันนี เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ เอสโทเนีย อิตาลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา สโลวาเกีย และสโลเวเนีย

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

1. วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)

2. วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สามารถออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้งเหมาะสำหรับสำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น

3. วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน

ขั้นตอนการทำงานกับ Visatogo
 1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่ Call center
 2. เลือกแพคเกจบริการที่ผู้สมัครต้องการและชำระเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor)และแจ้งรายการเอกสาร
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการ กรอกฟอร์ม – จองคิว – แปลเอกสาร- จองตั๋วเครื่องบิน – จองโรงแรม – โปรแกรมเดินทาง – ประกันภัยการเดินทาง – เขียนจดหมาย – ซ้อมสัมภาษณ์
 5.  พายื่น – รับผล
รายการเอกสารยื่นวีซ่า
 1. รูปถ่าย 2 ใบ (ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
 2. สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
 3. จดหมายรับรองการทำงาน
 4. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินประกัน ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 5. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
 6. หนังสือเดินทาง
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐานการจองโรงแรม
 9. แผนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน(sponsor) ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนด้วย
สถานที่ยื่นวีซ่า  
 • ประเทศเบลเยียม (VFS)
 • ประเทศฝรั่งเศส (TLS)
 • ประเทศอิตาลี (VFS)
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก (สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก)
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ (VFS)
 • ประเทศเดนมาร์ก (VFS)
 • ประเทศกรีซ (VFS)
 • ประเทศโปรตุเกส(สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส)
 • ประเทศสเปน (BLS)
 • ประเทศเยอรมนี (สถานทูตเยอรมนี)
 • ประเทศออสเตรีย (VFS)
 • ประเทศฟินแลนด์ (VFS)
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (TLS)
 • ประเทศสวีเดน (VFS)
 • ประเทศนอร์เวย์ (VFS)
 • ประเทศไอซ์แลนด์ (VFS)
 • ประเทศมอลตา (ยื่นผ่านออสเตรีย)
 • สาธารณรัฐเช็ก (VFS)
 • ประเทศเอสโตเนีย (ยื่นผ่านฟินแลนด์)
 • ประเทศฮังการี (สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี)
 • ประเทศโปแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์)
 • ประเทศสโลวีเนีย (ยื่นผ่านออสเตรีย)
 • ประเทศลัตเวีย (ยื่นผ่านสถานทูตฮังการี)
 • ประเทศลิทัวเนีย (ยื่นผ่านสถานทูตเยอรมนี)
 • ประเทศโมนาโก (ยื่นผ่านTLSฝรั่งเศส)

วีซ่าคู่หมั้น(FiancéeVisa) วีซ่าแต่งงาน(Spouse Visa, Settlement Visa )

วีซ่าคู่หมั้น ในกลุ่มเชงเก้น

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล เป็นภาษาคุณ แล้วนำไปให้สถานทูตในประเทศไทย เมื่อสถาทูตรับรองเอกสารแล้ว ส่งไปให้คุณ เพื่อไปติดต่อกับทางสำนักงานเขตที่คุณพำนัก(City Hall) เพื่อแจ้งประกาศ และหากนำนักงานเขตอนุมัติ จะไดรับเอกสาร เพื่อใช้ในการให้คู่หมั้น( Thai citizen) มาดำเนินขอวีซ่า ที่สถานทูตในประเทศไทย

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้ง้สองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  นำแอกสารไปแปลแล้วนัดหมยสถานทูต เพื่อไปรับรองเอกสาร

หลังจากสถานทูตรับรองเอกสารแล้ว จัดส่งไปให้คุณ เพื่อให้คุณไปติดต่อสำนักงานเขต(City Hall)  ที่คุณพำนัก เพื่อขอใบอนุญาตแต่งงาน ขั้นตอนนี้อาจรอ 15-60 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสำนังานเขตนั้น(City Hall)

เมื่อได้รับใบอนุญาตแต่งงานแล้ว ให้คุณส่งกลับมาที่สำนักงานเรา เพื่อทำการยื่นวีซ่าคู่หมั้น ทางเราจะนัดหมายสถานทูต กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร แปลเอกสาร ซ้อมสัมภาษณ์ พาคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)   ไปยื่นเอกสารที่สถานทูต

ระยะเวลารอวีซ่าคู่หมั้น อยู่ที่ดุลพินิจสถานทูต

วีซ่าแต่งงาน ในกลุ่มเชงเก้น

คู่หมั้นคุณได้สอบถามการขอวีซ่าแต่งงาน  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าแต่งานได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าแต่งาน นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล เป็นภาษาคุณ แล้วนำไปให้สถานทูตในประเทศไทย เมื่อสถาทูตรับรองเอกสารแล้ว ส่งไปให้คุณ เพื่อไปติดต่อกับทางสำนักงานเขตที่คุณพำนัก(City Hall) เพื่อแจ้งประกาศ และหากนำนักงานเขตอนุมัติ  เมื่อได้รับเอกสารแล้วจึงมายังประเทศไทยเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสและยื่นขอวีซ่าแต่งงานให้กับคุ่มหั้นคุณ

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้งสอง รวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  เราจะนำเอกสารไปแปลแล้วนัดหมายสถานทูต เพื่อไปรับรองเอกสาร

หลังจากสถานทูตรับรองเอกสารแล้ว จัดส่งไปให้คุณ เพื่อให้คุณไปติดต่อสำนักงานเขต(City Hall)  ที่คุณพำนัก เพื่อขอใบอนุญาตแต่งงาน ขั้นตอนนี้อาจต้องรอ 15-60 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสำนังานเขตนั้น(City Hall)

เมื่อได้รับใบอนุญาตแต่งงานแล้ว  ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตในประเทศไมย เพื่อพาคุณไปรับรองเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส หลังจากนั้น นำเอกสารไปแปลรับรองกงสุลไทย แล้วพาคุณทั้งสองไปจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขต

เมื่อจะทะเบียสมรสแล้ว ทางเราจะกรอกฟอร์ม แปลเอกสาร นัดหมายสถานทูต เพื่อยื่นขอวีซ่าแต่งงาน ต่อไป

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าแต่งงานอยู่ทีร่ดุลพินิจสถานทูตนั้น อาจใช้เวลา 30-90 วันทำการ หรือนานกว่านั้น ขณะรอผลวีซ่าคุณสามารถกลับไปยัประเทศของคุณได้

บางสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น ผู้สมัครวีซ่าแต่งงาน ต้องสอบภาษาก่อนยื่นวีซ่าด้วย