วีซ่าอังกฤษ

คำอธิบาย

การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย จำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่ออนุญาตเข้าประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยคือไม่ทราบขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธออกมา หรือการเลือกยื่น ผิดประเภทของวีซ่าและหากนำเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดการวางแผนที่ดี ผู้สมัครบางคนอาจโดน Blacklist จากสถานทูต

Visatogo เราเป็นมืออาชีพในการปรึกษายื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์เราให้คำแนะนำ การวางแผนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร การเงิน การงาน รวมถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนการเดินทาง (Sponsor) เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายชี้แจงเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการยื่นในปัจจุบัน รวมถึงการซ้อมสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัคร สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร

หากคุณต้องการยื่นวีซ่า และกังวลในเรื่องของขั้นตอน ประเภท การเงิน การงาน และเอกสารต่างๆ ให้ประสบการณ์ Visatogo ของเรา ช่วยคุณ

ขั้นตอนการทำงานกับ Visatogo
 1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่ Call center
 2. เลือกแพคเกจบริการที่ผู้สมัครต้องการและชำระเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) และแจ้งรายการเอกสาร
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการ กรอกฟอร์ม – จองคิว – แปลเอกสาร- จองตั๋วเครื่องบิน – จองโรงแรม – โปรแกรมเดินทาง – ประกันภัยการเดินทาง – เขียนจดหมาย – ซ้อมสัมภาษณ์
 5. พายื่น – รับผล
วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าที่เดินทางระยะสั้น จุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร การเงิน การงาน รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และโปรแกรมเดินทางที่ชัดเจนต่อสถานทูต

รายการเอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเยี่ยมเยือน

วีซ่าเยี่ยมเยือน คือ วีซ่าที่ผู้สมัครมีจุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวโดยมีผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่พำนักอยู่ในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร อาทิ แฟน เพื่อน ครอบครัว ซึ่งผู้สมัครต้องโชว์หลักฐาน การเงิน การงานในประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารสำคัญของผู้เชิญและหนังสือเชิญ (สำคัญมาก) โดยระยะเวลาที่จะได้สูงสุดคือ  6 เดือน และพำนักสูงสุดได้ครั้งละ 6 เดือน

การยื่นวีซ่าประเภทนี้ ต้องยื่นผ่าน VFS จองคิวยื่น ยื่นด้วยตัวเองเพื่อทำไบโอเมตทริกซ์ (พิมพ์ลายนิ้วมือ) และรอผลพิจารณาประมาณ7-15 วันทำการ ทั้งนี้หากผู้สมัครต้องการขอวีซ่าแบบด่วนพิเศษ 24 ชั่วโมงหรือแบบด่วน 3 -5 วัน สามารถชำระค่าบริการได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)

รายการเอกสารยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์ม
 3. รูปถ่าย
 4. เอกสารการเงิน
 5. เอกสารการงาน
 6. ตั๋วเครื่องบิน
 7. จดหมายเชิญจากผู้สนับสนุน
 8. เอกสารการเงิน การงานจากผู้สนับสนุน
 9. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน (สำคัญมาก)

วีซ่าคู่หมั้น(FiancéeVisa)

วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้ง้สองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  ทำการนัดหมาย การสอบภาษาให้กับคู่หมั้นคุณ เพื่อทดสอบ หากการสอบผ่านการอนุมัติ จะนัดตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ (บริษัทฯ ได้รับรองจากสถานทูตอังกฤษ  ในการแปลเอกสาร) กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักว้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต