Logo Visatogo

อัปเดตการขอวีซ่าอังกฤษ แบบด่วน (PV) และ แบบด่วนพิเศษ (SPV)

🇬🇧UK Visas and Immigration (UKVI) ยังคงให้ความสำคัญกับการยื่นคำร้องขอวีซ่ายูเครน เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากการบุกรุกของยูเครน ดังนั้นการขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ทำงาน และวีซ่าครอบครัวจึงต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ


⭕️บริการวีซ่า เร่งด่วน (PV) และ เร่งด่วนพิเศษ (SPV) สำหรับการขอวีซ่าเพื่อการศึกษาใหม่ การทำงาน และครอบครัวถูกระงับชั่วคราว ปัจจุบันระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณ 6 สัปดาห์


⭕️บริการ PV และ SPV ยังคงมีอยู่สำหรับการสมัครยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าต่างประเทศจำนวนมาก แต่สามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรทางการค้าเท่านั้น รวมถึงการสมัครสำหรับคนงานทำงานบ้านในต่างประเทศ (ODW) ผู้มาเยือนในการเปลี่ยนเครื่อง / การต่อเครื่องโดยตรง (DAT) และวีซ่าการศึกษาระยะสั้น


📆ระยะเวลาที่รอการตัดสินใจ หากท่านสมัครเพื่อตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักรในฐานะคู่สมรส คู่ครอง หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติอังกฤษ หรือตั้งรกรากอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้ ท่านควรจะได้รับการตัดสินใจภายใน 24 สัปดาห์เมื่อท่านเข้าร่วมการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) https://www.gov.uk/uk-family-visa


📌ถ้าหากคำขอของท่านเร่งด่วนเป็นพิเศษ ท่านสามารถติดต่อ UK Visas and Immigration เพื่อขอความช่วยเหลือได้ โปรดทราบว่านี่เป็นบริการที่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าต่างประเทศ https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล