Logo Visatogo

มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)

🇹🇭มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข) 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2566

     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ฉบับล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม 2566) เพื่อแจ้งสายการบินและภาคการบินที่เกี่ยวข้องทั่วโลกให้ทราบถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้

     🔻(1) ยกเลิกข้อกำหนดการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

     🔻(2) ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่กำหนดผลตรวจ RT-PCR Test จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทย และบวกเพิ่มอีก 7 วัน

          ▪️(2.1) สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือ เอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

          ▪️(2.2) ผู้โดยสารที่ไม่มีประกันสุขภาพจะไม่เป็นเหตุของการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

          ▪️(2.3) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะทำการสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

          ▪️(2.4) หากมีระเบียบ หรือ ข้อกำหนดอื่นใดจากกระทรวงสาธารณสุข ให้สายการบินดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดนั้น

     🔻(3) ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง หรือ ต่อเครื่อง จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

     🔻(4) สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือ ในภาวะฉุกเฉิน

     🔻(5) ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล