Logo Visatogo

ผู้มีถิ่นพำนักใน ‘ฮ่องกง’ ฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าได้แล้ว ตั้งแต่ 8 กันยายน นี้

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) รวมถึงผู้ที่มีวีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียน/นักศึกษา ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

 

 1. บุตรของผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งเดินทางพร้อมกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว  

 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศรับรองเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนของไทยแล้ว โดยหากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. vaccine passport เล่มเหลืองที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
 2. QR Code โดยอาจเป็น QR Code ในกระดาษที่แนบมากับ vaccine passport เล่มเหลือง  หรือ QR Code ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน (national certificate) หรือหลักฐานฯ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียกดูได้จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”  **โปรดพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อความสะดวกในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของทางการฮ่องกงซึ่งอาจจะสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล**

 

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติเดินทางไปประเทศไทยในช่วง 21 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาลฮ่องกง ดังนี้

ก่อนขึ้นเครื่อง

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง
 • แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ได้ทำการตรวจเป็นเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก
 • แสดงหลักฐานการสำรองห้องพักในโรงแรมกักตัวในฮ่องกง เป็นเวลา 21 คืน (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)

 

ระหว่างการกักตัว

 • ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ 6 ครั้ง

 

หลังการกักตัว

 • เฝ้าระวังตัวเองอีก 7 วัน
 • ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ ในวันที่ 26 นับจากวันที่เดินทางถึงฮ่องกง ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อฯ ของรัฐบาลฮ่องกง (Community Testing Centre)

 

**หมายเหตุ**

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนเข้าเมืองของฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

 

Credit: เพจ Royal Thai Consulate-General, Hong Kong 

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล