Logo Visatogo

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว ธุรกิจ คู่หมั้น แต่งงาน

รายละเอียดและขั้นตอนการทำวีซ่า อเมริกา 2022

วีซ่า อเมริกา คือ วีซ่าที่ทำให้ผู้ถือสามารถเดินทางไปสนามบิน ท่าเรือ หรือจุดผ่านแดนทางบก เพื่อขออนุญาตจาก Department of Homeland Security (DHS), Customs and Border Protection (CBP) เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้

การขอ วีซ่า อเมริกา นั้นจำเป็นจะต้องกรอกฟอร์ม และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากนี้ส่วนสำคัญอีกประการคือ การตอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครหลายคนนั้นอาจจะกังวลในส่วนนี้ ดังนั้นการตอบสัมภาษณ์ที่ตรงตามจุดประสงค์การขอวีซ่า และสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นจึงสำคัญ

วีซ่า อเมริกา มีกี่ประเภท ?

วีซ่าอเมริกานั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทวีซ่าอเมริกาที่ใช้หลัก ๆ ดังนี้

1. วีซ่าชั่วคราว (Nonimmigrant visas) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือนักศึกษา ได้แก่

 วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (B-2): วีซ่าสำหรับคนที่ต้องการไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน แฟน เพื่อน ครอบครัว และญาติ

 วีซ่าธุรกิจ (B-1): วีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือการเจรจาสัญญา

 วีซ่านักเรียน (F-1): วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง

2. วีซ่าถาวร (Immigrant Visas) สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ได้แก่

 วีซ่าคู่หมั้น (K-1): วีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติของพลเมืองสหรัฐอเมริกา เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่หมั้นชาวต่างชาติเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐอเมริกาภายใน 90 วัน

 วีซ่าติดตามของบุตร (K-2): วีซ่าสำหรับบุตรของคู่หมั้นชาวต่างชาติ เพื่อเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

 วีซ่าแต่งงาน (IR-1): วีซ่าอเมริกาถาวร คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปพำนักในสหรัฐอเมริกากับพลเมืองสหรัฐอเมริกาแบบถาวร

 

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า อเมริกา

 วีซ่าชั่วคราว

วีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (B-2)

วีซ่า ธุรกิจ (B-1)

รายการเอกสาร

* กรอกแบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website

* หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

* ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ชำระแล้ว

* เอกสารยืนยันการสัมภาษณ์

 

เอกสารประกอบอื่น ๆ

* แผนการเดินทาง

* เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank Statement หลักฐานแสดงรายได้ปัจจุบัน การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ

* เอกสารการงาน ได้แก่ หนังสือรับรองงาน การอนุมัติวันหยุด ใบจดทะเบียนธุรกิจ

* ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)

 

เอกสารสำหรับกรณีเดินทางไปเยี่ยมญาติ

* สำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ)

* *กรณีที่มีผู้เชิญรับรองที่พักให้ ให้แสดงจดหมายเชิญจากผู้เชิญ

 

การขอ วีซ่า อเมริกา จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะสามารถทำการนัดสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้หากผู้ขอวีซ่ามีกำหนดระยะเวลาเดินทาง ควรเตรียมการล่วงหน้า โดยสามารถให้เรา >>เช็คคิว วีซ่า อเมริกา<<

 

วีซ่านักเรียน (F-1)

รายการเอกสาร

* กรอกแบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website

* หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป

* แบบฟอร์ม I-20

* เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นในด้านการเงิน สังคม และครอบครัวที่มีต่อประเทศของท่าน ที่แสดงได้ว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศของท่านหลังจากโครงการศึกษาในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง

* ไม่สามารถใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยื่นประกอบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านนำใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารตัวจริงหรือสมุดเงินฝากติดตัวมาแสดงด้วย

* ในกรณีที่ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลอื่น ให้ท่านนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ให้การสนับสนุนนั้น (เช่นสูติบัตร) แบบฟอร์มผู้เสียภาษีตัวจริงของผู้สนับสนุน สมุดเงินฝากและ/หรือใบรับรองเงินฝากประจำ

 

เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียน (ควรนำตัวจริงมาแสดง) ที่มีรายละเอียดผลการศึกษาระบุไว้ ใบประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านการสอบวัดระดับตามระบบการศึกษาของอังกฤษ (A-levels ฯลฯ) ผลการสอบที่มีมาตรฐาน (SAT, TOEFL ฯลฯ) และประกาศนียบัตรอื่น ๆ

 

วีซ่าคู่หมั้น (K-1)

วีซ่าติดตามของบุตร (K-2)

วีซ่า K-1 วีซ่าประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปอเมริกา และทำการสมรสกับพลเมืองอเมริกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน โดยหลังจากนั้นจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพ โดยการกรอกแบบฟอร์ม I-485

 

ข้อสำคัญ ของวีซ่าประเภทนี้คือ พลเมืองอเมริกัน หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่หมั้นในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการขอวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรกเป็นวันที่ 1 จึงจะสามารถขอวีซ่าได้ แต่ถ้าหากไม่ถึง 2 ปี ก็ยังสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ระยะเวลาการพิจารณาอาจยาวออกไป

 

วีซ่า K-2 วีซ่าประเภทนี้ จะได้รับภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากที่วีซ่า K-1 ได้รับการอนุมัติ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล