รับทำวีซ่า แคนาดา

วีซ่า แคนาดา

วีซ่า แคนาดา

วีซ่า แคนาดา ระยะสั้น

 

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า IMM5257e
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว IMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM1294E
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัวIMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงการตรวจสุขภาพ
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • หลักฐานยืนยันการสมัครเรียนจากสถาบันในประเทศแคนาดา
 • ใบรับรองผลการศึกษา

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM1295E
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัวIMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน
 • เอกสารการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • หลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติหรือประวัติการทำงานที่ตรงกับงานที่ได้รับในแคนาดา

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM 0008
 • แบบฟอร์ม IMM 1344e
 • แบบฟอร์ม IMM 1283e
 • แบบฟอร์ม IMM 5532e
 • แบบฟอร์ม IMM 5289
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารทางราชการ ต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่าง ๆ สำเนา
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • ทะเบียนสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส
 • เอกสารการทำงาน และการเงินของ Sponsor 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า แคนาดา

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 02-1187-007 

Email: info.canbkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-636-0540

Email: enquiry@international.gc.ca

เว็บไซต์ : Government of Canada


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม