วีซ่า เดนมาร์ก

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย
 • เอกสารการเงิน
 • เอกสารการงาน
 • หลักฐานการท่องเที่ยว
 • แผนการเดินทาง
 • ใบจองโรงแรม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • Application Form (ST1)
 • Case Order ID 
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • FA1 online application
 • NemiID of spouse
 • ใบสำคัญการสมรส
 • เอกสารแสดงสัญชาติของคู่สมรส
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง
 • ใบสอบภาษาเดนมาร์ก

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405

โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call: +66 2 118 7006

Email: Info.dkth@vfshelpline.com

สถานทูต

สถานทูตเดนมาร์ก ในประเทศไทย ที่อยู่ : 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

Phone.: +66 (0) 2 343 1100

Visa section: bkkvisa@um.dk

Consular Section: bkkambbor@um.dk


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม