รับทำวีซ่า เดนมาร์ก

วีซ่า เดนมาร์ก

วีซ่า เดนมาร์ก ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย
 • เอกสารการเงิน
 • เอกสารการงาน
 • หลักฐานการท่องเที่ยว
 • แผนการเดินทาง
 • ใบจองโรงแรม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • Application Form (ST1) 
 • Case Order ID 
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • FA1 online application 
 • NemiID of spouse
 • ใบสำคัญการสมรส
 • เอกสารแสดงสัญชาติของคู่สมรส
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง
 • ใบสอบภาษาเดนมาร์ก

อัตราค่าธรรมเนียม วีซ่า เดนมาร์ก

ตั้งแต่วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (วีซ่าระยะสั้น) โดยสำหรับผู้ใหญ่ จะเพิ่มจาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร และ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ะเพิ่มจาก 35 ยูโร เป็น 40 ยูโร โดยค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท

ข้อมูลจาก : VFS.GLOBAL –  DENMARK

วีซ่า เดนมาร์ก

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเดนมาร์ก

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก VFS

ที่ตั้ง: เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405

โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call: +66 2 118 7006

Email: Info.dkth@vfshelpline.com

เว็บไซต์: ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

Phone.: +66 (0) 2 343 1100

Email : Visa section : bkkvisa@um.dk

Email : Consular Section : bkkambbor@um.dk

เว็บไซต์ : สถานทูตเดนมาร์ก ในประเทศไทย


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม