วีซ่า สวีเดน

วีซ่าท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น –ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้ นหลังขาว (รูปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3เดือน สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร
 • สําเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครชําระเงินค่าที่พักทั้ งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • แผนการเดินทางอื่นๆในกล่มประเทศเชงอนุมัติ
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพํานักอย่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ อย่างตํ่า 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคํานวณตามจํานวณวันที่ท่านจะไปพํานัก
 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน) หรือหลักฐานอื่น ๆ-แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศ

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • คุณต้องถ่ายสำเนาเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการสมัครสิทธิในการพำนัก( Right of Residence) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ที่เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติ ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของบัตร โดยจะต้องถ่ายสำเนาของบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • หลักฐานการรับเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาของทางมหาวิทยาลัยสวีเดน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิตอล

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • Application for Swedish work permit – for applicants currently outside Sweden, form number 149011 “แบบฟอร์มขอ Work permit”
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายลายเซ็นหมายเลขหนังสือเดินทางประเทศที่ออกหนังสือเดินทางระยะเวลาที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานบาร์โค้ดบนหน้าระบุตัวตน
 • หมายเหตุ: รอเจ้าหน้าที่จะนัดให้ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วมือสำหรับทำการ์ดวีซ่าที่สถานฑูต พอได้รับการพิจารณาจะมีอีเมล์ส่งถึงคุณ ให้โทรติดต่อสถานฑูตเพื่อถามผลวีซ่า ส่วนนายจ้างจะได้รับเอกสารแจ้งผลทางจดหมาย พอผ่านแล้วคุณก็รอการ์ดประมาณ2-4สัปดาห์ พอการ์ดมาก็เอาพาสปอร์ตไปรับที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การขออนุญาติถิ่นที่อยู่
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล
 • หากคุณแต่งงานกับหรือหุ้นส่วนที่จดทะเบียนของบุคคลในสวีเดนคุณจะต้องแนบเอกสารแนบด้วย
 • ใบรับรองการลงทะเบียนประชากรข้อตกลงการเช่าหรือหลักฐานการซื้อที่พักของคุณหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณมีที่พักร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันตัวอย่างเช่นข้อตกลงการเช่าที่ชื่อของคุณทั้งคู่ปรากฏหรือใบเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นได้ 2 ทางคือทางออนไลน์ ตามลิงค์ 

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden/Universities-and-university-college.html

กับยื่นด้วยตัวเองที่สถานฑูต

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110Tel:02-263-7211 (จันทร์|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) อีเมล์:visa.bangkok@gov.se

เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า

ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

สถานทูต

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110Tel:02-263-7211 (จันทร|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) อีเมล์:visa.bangkok@gov.se

เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า

ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม