รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว 

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่า

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนา หลักทรัพย์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่มี เช่น โฉนดที่ดิน รถยนต์ บ้านหรือใบถือครอง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มี
 • หลักฐานการจองที่พัก (ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนัก)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • แผนการเดินทาง (ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนัก)

วีซ่าเยี่ยมเยือน 

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่า

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนา หลักทรัพย์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่มี เช่น โฉนดที่ดิน รถยนต์ บ้านหรือใบถือครอง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มี
 • สำเนา พาสปอร์ตของผู้เชิญ (หน้าแรกที่มีรูปถ่าย + หน้าที่มีประวัติการเดินทางเข้าไทย)
 • จดหมายเชิญ (ผู้เชิญสามารถเขียนเองได้)
 • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารยืนยันที่พัก เช่น สัญญาเช่าบ้าน / บิลค่าน้ำค่าไฟ ของผู้เชิญ
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้เชิญ เช่น ประวัติแชท / วีดีโอคอล / หลักฐานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย / รูปถ่าย

วีซ่านักเรียน

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่า

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • (กรณีทำงาน) เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • (กรณียังศึกษาอยู่) Transcript และหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 • (กรณีเรียบจบแล้ว) Transcript และใบจบการศึกษา
 • ใบตอบรับจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาที่ออสเตรเลีย (Confirmation of Enrolment (CoE)
 • ใบเสร็จการชำระค่าคอร์สที่จะเรียน
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (ถ้ามี)
 • หลักฐานที่พัก (ครอบคลุมระยะเวลาเรียน)

วีซ่าทำงาน

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่า

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • เอกสารเรื่องการทำงานปัจจุบัน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • Transcript และใบจบการศึกษา
 • สัญญาจ้างงาน จากนายจ้างที่ออสเตรเลีย
 • ประกาศณียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการงานนั้น ๆ

วีซ่าติดตามคู่สมรส

 1. ไปจดทะเบียนสมรส (วีซ่าคู่หมั้น)

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่า ของฝ่ายผู้ขอวีซ่า

 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • ตัวจริง หนังสือรับรองโสด
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ฝ่าย Sponsor 

 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • เอกสารรับรองการเป็น Citizenship (กรณีที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด)
 • Resident Permit (กรณีที่ไม่ใช่คนสัญชาติออสเตรเลีย แต่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร)
 • หนังสือรับรองยืนยันการจดทพเบียนสมรสจากผู้ทำพิธีแต่งงาน A Notice of Intended Marriage (NOIM)
 • ใบหย่า-ในกรณีที่เคยสมรส 
 • ใบทะเบียนสมรส / ใบมรณะบัตร -ในกรณีที่เคยสมรส และคู่สมรสเสียชีวิต 
 • เอกสารการงาน และการเงิน 
 • เอกสารที่พักในประเทศออสเตรเลีย 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
 1. วีซ่าติดตามคู่สมรส 

 

ฝ่ายผู้สมัครขอวีซ่า

 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน 
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน) 
 • สำเนา ทะเบียนสมรส
 • ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตรของฝ่ายอดีตคู่สมรส (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป 
 • เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ฝ่าย Sponsor 

 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • เอกสารรับรองการเป็น Citizenship (กรณีที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด)
 • Resident Permit (กรณีที่ไม่ใช่คนสัญชาติออสเตรเลีย แต่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร)
 • ใบหย่า-ในกรณีที่เคยสมรส 
 • ใบทะเบียนสมรส / ใบมรณะบัตร -ในกรณีที่เคยสมรส และคู่สมรสเสียชีวิต 
 • เอกสารการงาน และการเงิน 
 • เอกสารที่พักในประเทศออสเตรเลีย 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
วีซ่า ออสเตรเลีย

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS

ที่ตั้ง : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

-เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์ และ วันพุธ*

โทรศัพท์ : +66 2 118 7100

เว็บไซต์ : ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2 344 6300

เว็บไซต์ : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม