Logo Visatogo

วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ

วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ

วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ 2024

( Northern Ireland tourist visa )

           วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า ไอร์แลนด์เหนือ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เวลส์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า ไอร์แลนด์เหนือ 2024

วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ ทำอย่างไร !!

 

รับทำวีซ่าท่องเที่ยวไอร์แลนด์เหนือ

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ ไอร์แลนด์เหนือเพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าไอร์แลนด์เหนือเพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศไอร์แลนด์เหนือ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเวลส์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอ วีซ่าไอร์แลนด์เหนือ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศเวลส์  ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอ วีซ่าไอร์แลนด์เหนือเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยว ไอร์แลนด์เหนือ

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
  – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
  – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
  – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ย

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวเวลส์

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไอร์แลนด์เหนือ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวไอร์แลนด์เหนือ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ไอร์แลนด์เหนือ

ศูนย์ยื่น วีซ่าอังกฤษ VFS

ที่ตั้ง : เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 131/1,141/1 ยูนิต BS003 – BS003/1 ชั้น 1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าไอร์แลนด์เหนือ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าไอร์แลนด์เหนือ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวไอร์แลนด์เหนือ วีซ่าเยียมเยือนไอร์แลนด์เหนือ วีซ่าธุรกิจไอร์แลนด์เหนือ วีซ่าคู่หมั้นเวลส์ วีซ่านักเรียนเวลส์ วีซ่าติดตามคู่สมรสไอร์แลนด์เหนือ จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์เหนือ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าไอร์แลนด์เหนือ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการ รับทำวีซ่าอังกฤษ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอังกฤษที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าไอร์แลนด์เหนือ กับ Visatogo รับทำวีซ่าอังกฤษ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าไอร์แลนด์เหนือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเวลส์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าไอร์แลนด์เหนือที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา