Logo Visatogo

วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์ 2024

วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์ ทำอย่างไร !!

วีซ่า สกอตแลนด์ 2024

           วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า สกอตแลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า สกอตแลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำ วีซ่าท่องเที่ยวสกอตแลนด์

      ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ สกอตแลนด์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าสกอตแลนด์  เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสกอตแลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสกอตแลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

     ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอ วีซ่าสกอตแลนด์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศสกอตแลนด์ ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอ วีซ่าสกอตแลนด์ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยว สกอตแลนด์

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
       – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสกอตแลนด์

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสกอตแลนด์ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

แพ็คเกจการให้บริการ Visatogo

 1.  รายการเอกสารมาตรฐาน
 2.  กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 • วางแผนการเดินทาง
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสารมาตรฐาน 
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร 
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์ม กับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร 
 5. แปลเอกสาร 4 รายการ 
  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ 
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ 

 • จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม 
 • วางแผนการเดินทาง – ใบสำคัญสมรส
 • อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม 
 • ประกันการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3.  นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ใบสูติบัตร
  • ใบสำคัญสมรส
 1. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 2. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 3. วางแผนการเดินทาง
 4. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

 1. รายการเอกสาร Exclusive
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน – โรงแรม
 8. วางแผนการเดินทาง
 9. จดหมายแนะนำตัว
 10. อำนวยความสะดวกวันยื่น – รับเล่ม
 11. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี

ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่านไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และ ประกันการเดินทาง*

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวสกอตแลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อังกฤษ

ศูนย์ยื่น วีซ่าอังกฤษ VFS

ที่ตั้ง : เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 131/1,141/1 ยูนิต BS003 – BS003/1 ชั้น 1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

คำถามเกี่ยวกับ visatogo

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าสกอตแลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าสกอตแลนด์  ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวสกอตแลนด์  วีซ่าเยียมเยือนสกอตแลนด์  วีซ่าธุรกิจสกอตแลนด์ วีซ่าคู่หมั้นสกอตแลนด์ วีซ่านักเรียนสกอตแลนด์ วีซ่าติดตามคู่สมรสสกอตแลนด์ จดทะเบียนสมรสกับชาว สกอตแลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าสกอตแลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำ วีซ่าสกอตแลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอังกฤษที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

เลือกทำ วีซ่าสกอตแลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าสกอตแลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าสกอตแลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าสกอตแลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าสกอตแลนด์ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา