Logo Visatogo

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดยื่นวีซ่าประเภท เยี่ยมเยือน/ธุรกิจ

ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้

1. ประเภทวีซ่า และเกณฑ์การรับยื่นคำร้อง

1.) วีซ่าเยี่ยมเยือน ( Q1, Q2 )
จุดประสงค์: เยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
                   – เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
                   – สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน 
                   – สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน

2.) วีซ่าธุรกิจ (M)
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานที่จีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ  และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 

2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า)
กรณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย คำร้องของผู้สมัครจะถูกรับพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร

ขอบคุณที่มา : https://www.visaforchina.cn/BKK2_TH/generalinformation/news/283343.shtml

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล