วีซ่า ฝรั่งเศส

วีซ่าท่องเที่ยว Visa-C (short stay)

รายการเอกสาร

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย
 • เอกสารการเงิน
 • เอกสารการงาน
 • หลักฐานการท่องเที่ยว
 • แผนการเดินทาง
 • ใบจองโรงแรม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่านักเรียน Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • EEF certificate
 • OFII Form
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน

วีซ่าทำงาน Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าติดตามคู่สมรส Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • OFII Form
 • บสำคัญการสมรส
 • เอกสารแสดงสัญชาติของคู่สมรส
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

Call: +66 (0)2838 6688

สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์)
ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 657 5100


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม