Logo Visatogo

วีซ่า จีน

รับทำวีซ่าจีน

วีซ่า จีน

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร ขอวีซ่าจีน

วีซ่าจีน คือ เอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ

วีซ่าท่องเที่ยว / วีซ่าเยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร
 • หนังสือเดินทาง
 • เเบบฟอร์มขอวีซ่า  (Form V.2013)
 • รูปถ่าย 2 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการจองที่พัก / หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศจีนหรือจากบุคคลที่อาศัยในประเทศจีน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร
 • หนังสือเดินทาง
 • เเบบฟอร์มขอวีซ่า  (Form V.2013)
 • รูปถ่าย 2 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 • จดหมายขอวีซ่าจากทางสถาบันการศึกษา (JW201, JW 202 ) : ตัวจริง และ สำเนา
 • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Admission Notice) :เป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้
 • Foreigner Physical Examination Form ตัวจริงและสำเนาโดยโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับหารรับรองจากสถานทูตจีนหรือทางกงสุลจีนเท่านั้น

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร
 • หนังสือเดินทาง
 • เเบบฟอร์มขอวีซ่า  (Form V.2013)
 • รูปถ่าย 2 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 • จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ / จดหมายยืนยันการเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • เอกสารรับรองการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัว (เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ฯลฯ) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ไม่ต้องยื่นเอกสารอนุมัติการประกอบอาชีพ
* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร
 • หนังสือเดินทาง
 • เเบบฟอร์มขอวีซ่า  (Form V.2013)
 • รูปถ่าย 2 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 • จดหมายเชิญจากสามี โดยในจดหมายต้องระบุ รายละเอียดดังนี้

– ข้อมูลส่วนตัวของผู่เชิญ:ชื่อ-สกุล, เพศ, วัน/เดือน/ปี เกิด

– วัตถุประสงค์ของการเดินทางของภรรยาที่จะไปประเทศจีน พร้อมทั้งระบุวันที่ๆจะเข้าประเทศจีน

– สถานที่พักพร้อมที่อยู่อย่างละเอียด ระยะเวลาพำนัก (หากต้องการพำนักถาวรก็สามารถแจ้งลงไป)

– ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้รับเชิญ (สามารถระบุว่าคู่สมรส หรือภรรยาได้)

– แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย (สามารถแจ้งว่าสามีเป็นผู้รับผิดชอบ)

– ข้อมูลของผู้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล ของหญิงไทย, หมายเลขโทรศัพท์ของหญิงไทยที่สามารถติดต่อได้ (ในประเทศไทย) ผู้เชิญต้องลงนามในเอกสารด้วย

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีน ของชาวจีน
 • หนังสือรับรองความสำพันธ์ (ทะเบียนสมรส)
 • จดหมายเชิญจากประชาชนจีนที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวร และอาศัยอยู่ในประเทศจีนโดยต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

– ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วัน/เดือน/ปี เกิด,

– ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลอาชีพผู้ได้รับเชิญ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อเข้าประเทศจีน และวันที่ๆประสงค์จะเข้าประเทศจีน

– ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้. ที่อยู่ของผู้เชิญ, พร้อมทั้งลายเซ็น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของภรรยา
 • หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว (ทะเบียนสมรส) ที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร ทั้งตันฉบับและสำเนา เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส)
**หลังจากเดินทางเข้าจีน ภายใน 30 วัน จะต้องรีบดำเนินการยื่น “วีซ่าชนิด Q1” เพื่อพำนักระยะยาว (ถาวร) ** เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้วผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับ ดูแลคนเข้าเมือง ในหน่วยงานรักษาความสงบภายใน ของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ต่ำกว่าอำเภอ ภายใน 30 วัน **

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า จีน

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

เชียงใหม่

ที่ตั้ง : Green Mall Plus 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตจีน กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : 57 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 111 Changloh Road, T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100 Thailand

วีซ่า จีน


VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม