Logo Visatogo

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก

        บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วีซ่าทูโก” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา  

  1.    ประเภทบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

        ภายใต้นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

        1.1    ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่จะซื้อหรือซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากวีซ่าทูโก หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการของวีซ่าทูโก บุคคลที่รับทราบข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และบุคคลที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของวีซ่าทูโก และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างวีซ่าทูโกกับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้รับบริการ ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่วีซ่าทูโกด้วย

        1.2    คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่จะขายหรือขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่วีซ่าทูโก ไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับวีซ่าทูโกหรือไม่ เช่น คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างวีซ่าทูโกกับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่วีซ่าทูโกด้วย

        1.3    ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์หรือผู้เข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่วีซ่าทูโกและให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างวีซ่าทูโกกับนิติบุคคลนั้น

        1.4    ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก หมายถึง กรรมการ พนักงาน หรือบุคลากรอื่นของบริษัทที่วีซ่าทูโกมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือถือหุ้น และให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัทที่ วีซ่าทูโกมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือถือหุ้น ซึ่งมาปฏิบัติงานที่วีซ่าทูโกตามนโยบายหรือข้อกำหนดของวีซ่าทูโก

  1.   วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

        2.1    โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก  วีซ่าทูโก อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

(1)

เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(2)

เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวทีเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของวีซ่าทูโก เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของวีซ่าทูโก Facebook LINE YouTube Tiktok หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของวีซ่าทูโก หรือสื่ออื่น ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(3)

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(4)

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายในวีซ่าทูโกที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีการเงินวีซ่าทูโก    

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(5)

เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของวีซ่าทูโก และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วีซ่าทูโก รวมถึงการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(6)

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ที่วีซ่าทูโกเข้าร่วม    

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(7)

เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของวีซ่าทูโกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(8)

เพื่อรับสมัคร หรือพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของวีซ่าทูโก หรือที่วีซ่าทูโกดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น ตลอดจนการประเมินผล การวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(9)

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของวีซ่าทูโก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับวีซ่าทูโกหรืออาคาร และสถานที่ของวีซ่าทูโก ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(10)

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

(11)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ  รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ร่วมลงทุน หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สถานทูต สถานกงสุล ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า กรมสรรพากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

(12)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

(13)

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล

(Vital Interests)

(14)

เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น Facebook LINE YouTube Tiktokและสื่อออนไลน์อื่น ๆ วีซ่าทูโกอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    (ก)  เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

    (ข)  เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของวีซ่าทูโกให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

    (ค)  เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เป็นต้น

    (ง)  เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน  การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ การดำเนินการตามกระบวนการภายในของวีซ่าทูโก

    (จ)  เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่วีซ่าทูโกกำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับวีซ่าทูโก

    (ฉ)  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

        นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น วีซ่าทูโกอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

        2.2    ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้า วีซ่าทูโกอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

(1)

เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของวีซ่าทูโกเพื่อการทำสัญญา การปฏิบัติงานตามสัญญา การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(2)

เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของวีซ่าทูโก เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(3)

เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับสถานทูต สถานกงสุล ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2.3    ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า วีซ่าทูโกอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

(1)

เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่น 

    •    การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 

    •    การพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า 

    •    การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสืบและจัดทำราคากลาง, การระบุชื่อและรายละเอียดของคู่ค้าในระบบภายในของวีซ่าทูโกเป็นต้น

    •    การซื้อหรือรับบริการ การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) ต่อรองราคา

    •    การขอใบเสนอราคา การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับวีซ่าทูโกตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของวีซ่าทูโก รวมถึงกรณีที่ผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

    •    การจัดทำ Confidentiality Agreement

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(2)

เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับวีซ่าทูโก เช่น

     •    การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

     •    การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก

     •    การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า 

     •    การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวีซ่าทูโกและคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ 

     •    การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่างวีซ่าทูโกและคู่ค้า การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงพาณิชย์ จนแล้วเสร็จ

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(3)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับวีซ่าทูโก เช่น กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

        2.4    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  วีซ่าทูโกอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

(1)

เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และกิจกรรมรต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าทูโก รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(2)

เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับวีซ่าทูโก การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(3)

เพื่อการพิจารณา การจัดทำ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(4)

 

เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมกิจกรรมของวีซ่าทูโก หรือโครงการที่วีซ่าทูโกร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

2.5    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก  วีซ่าทูโกอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

(1)

เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(2)

เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างวีซ่าทูโก และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม หรือโครงการระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(3)

เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของวีซ่าทูโกและกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม และการตรวจสอบการทำงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(4)

เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(5)

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับพนักงานมาปฏิบัติงานในวีซ่าทูโก การพิจารณารับโอนพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานวีซ่าทูโก

ในกรณีที่วีซ่าทูโกรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทวีซ่าทูโก ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในกลุ่ม เข้ามาปฏิบัติงานในวีซ่าทูโก ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบหรือข้อกำหนดภายในของวีซ่าทูโกแล้ว วีซ่าทูโกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใด ในฐานะผู้แทนของวีซ่าทูโก หรือการปฏิบัติงานตามที่วีซ่าทูโกมอบหมาย รวมถึงการทำสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ  การมอบหรือรับมอบอำนาจ ตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เสวนาวิชาการ หรือการบรรยายแก่บุคคลภายนอกในนามวีซ่าทูโก รวมถึง เพื่อประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการภายใน ของวีซ่าทูโก การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน หรือสวัสดิการ   

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(6)

เพื่อการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(7)

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม การดำเนินงานร่วมกัน การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดหาร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก ตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(8)

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ กิจกรรม การประชุม ระหว่างวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่ม  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(9)

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโกได้ให้บริการแก่วีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(10)

เพื่อการให้บริการตามสัญญา หรือข้อตกลงที่วีซ่าทูโกมีกับบริษัทในกลุ่ม  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

(11)

เพื่อการปรับปรุงการทำงาน หรือการให้บริการต่าง ๆ ระหว่างวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

        ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว วีซ่าทูโกอาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้ (ตามแต่กรณี)     

        นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

  1.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

        โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทต้นสังกัดของท่าน พนักงาน เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

        ทั้งนี้ วีซ่าทูโกดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้  

3.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  

        (1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน (เฉพาะกรณี พนักงานบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก) ข้อมูลใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่อผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Username) เป็นต้น

        (2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น

        (3)    ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองฐานะการเงิน ทั้งนี้อาจหมายความรวมถึงรายการถือครองทรัพย์สิน และ/หรือทรัพย์อื่นๆที่เป็นเจ้าของ ผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น 

        (4)    ข้อมูลการติดต่อกับวีซ่าทูโก (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อกับวีซ่าทูโก ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับวีซ่าทูโก เป็นต้น

        (5)    ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทที่ทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น

        (6)    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ เป็นต้น

        (7)    ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล 

        (8)    การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV 

        (9)    ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่างวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่วีซ่าทูโกจัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว 

        (10)    ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น

        (11)    ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

        (12)    ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับวีซ่าทูโก

        (13)    ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

        (14)    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) เป็นต้น

        (15)    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทาน เป็นต้น

        (16)    ข้อมูลการเดินทาง ประวัติการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือย้ายถิ่นฐานพำนัก

        (17)    ข้อมูลวีซ่า ประวัติการยื่นวีซ่า แปลเอกสาร การขอเอกสารราชการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า เป็นต้น

 

3.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

        โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าทูโกไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่วีซ่าทูโก ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้วีซ่าทูโกดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากวีซ่าทูโกไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

        ในกรณีที่วีซ่าทูโกจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน วีซ่าทูโกจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

        วีซ่าทูโกอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้

        (1)    ข้อมูลศาสนา 

        (2)    ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประวัติการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพและหรือความพิการ เป็นต้น

        (3)    ข้อมูลประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ เป็นต้น

  1.    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        วีซ่าทูโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่วีซ่าทูโกยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของวีซ่าทูโก

 

  1.   การเปิดเผยข้อมูล

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ วีซ่าทูโกอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ 

        5.1    บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก

        5.2    สถานทูต สถานกงสุล ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

        5.3    หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของวีซ่าทูโก เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น

        5.4    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่วีซ่าทูโก เช่น ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์  ผู้รับประกันภัย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

        5.5    ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)

        5.6     ผู้เข้าร่วมอบรม 

        5.7    ผู้ร่วมลงทุน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

        5.8    ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

       

        5.9    บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมของวีซ่าทูโก ผ่านช่องทาง Social Media ของวีซ่าทูโก หรือข่าวสารการทำกิจกรรมหรือโครงการของวีซ่าทูโก ไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก เป็นต้น  

  1.   การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ  

        ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจากวีซ่าทูโกมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับตัวแทนต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับตัวแทนเหล่านั้น รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ 

        อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ วีซ่าทูโกจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  1.   สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

        ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่วีซ่าทูโกกำหนดในข้อ 9. หรือผ่านเว็บไซต์ของวีซ่าทูโกโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับวีซ่าทูโก ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

        ในกรณีที่วีซ่าทูโกขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับวีซ่าทูโกได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย  

7.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวีซ่าทูโก รวมถึงขอให้วีซ่าทูโก เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อวีซ่าทูโกได้ 

7.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับวีซ่าทูโกได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด  

        

7.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม วีซ่าทูโกอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น วีซ่าทูโกจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้  

        

7.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right) 

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่วีซ่าทูโกมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

7.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากวีซ่าทูโกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 

  1.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายแจ้งฉบับนี้

        เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโกและ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย  

  1.    วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อวีซ่าทูโกได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8C ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 254 3848

 

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8E ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 046 0778

    อีเมล์:                                 pdpa@gmail.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565