Logo Visatogo

การขอยื่นวีซ่าดูไบ สำหรับคนไทย บริการ รับทำวีซ่าดูไบ

การขอยื่นวีซ่าดูไบ สำหรับคนไทย บริการ รับทำวีซ่าดูไบ บริการ ยื่นด่วน วีซ่าดูไบ ยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน Visatogo

หากคุณต้องการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการขอวีซ่าจะต้องมีคนเชิญ(Sponsor) โดยมีหนังสือเชิญที่ชัดเจน ที่พัก ระยะเวลาพำนัก รวมถึงสายบินที่ใช้เดินทาง เราบริการยื่นวีซ่าดูไบดังนี้

1. วีซ่าติดต่อธุรกิจ – พำนักใน UAE ได้ 14 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานใน UAE เป็นผู้เชิญ

2. วีซ่าเยี่ยมเยือน –  พำนักได้ 60 วัน และขยายระยะเวลาได้ แต่รวมเวลาพำนักใน UAE แล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานหรือบุคคลใน UAE ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของ UAE เป็นผู้เชิญ

3. วีซ่าท่องเที่ยว –  พำนักได้ 30 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ สามารถขอได้โดยมีสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทท่องเที่ยวเป็นผู้เชิญ

4. วีซ่าผ่านราชอาณาจักร –  สำหรับผู้เดินทางผ่านที่จะต้องอยู่ใน UAE อย่างน้อย 8 ชม. โดยผู้มีวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน UAE 96 ชม. มีสายการบินเป็นผู้เชิญในการดำเนินการขอวีซ่า โดยผู้ที่เดินทางต้องติดต่อกับสายการบินก่อนล่วงหน้า

5. Multiple Entry Visa –  สำหรับผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงใน UAE และจะต้องเดินทางเข้า UAE บ่อยครั้ง วีซ่ามีอายุ 6 เดือน สามารถพำนักได้ครั้งละ 30 วัน ไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดย Visit Visa ก่อน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้

โดยยื่นขอวีซ่าผ่าน 3 แนวทางดังนี้

1.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสายการบิน
– สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
– สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
– สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)

2.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านโรงแรมที่พัก
การจองโรงแรมที่พักในดูไบ ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย

3.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าดูไบ
1.แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า

2. หนังสือเดินทาง – มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

3. รูปถ่ายหน้าตรง

4.ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน

5.ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก

6.ค่าธรรมเนียม

เอกสารเพิ่มเติม**ทั้งนี้บางผู้ให้บริการอาจมีการเรียกขอหนังสือรับรองการทำงานหรือประวัติทางการเงินเพิ่มเติม**

หากต้องการยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน!!!

เรามีบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าของเรา Visatogo หากต้องการเดินทางเร่งด่วน

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล