วีซ่า เกาหลีใต้

ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใต้นั้น สามารถพำนักในประเทศเกาหลีใต้ได้ 90 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศเกาหลีใต้เกิน 90 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

 

บริการของเรา

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนเกาหลีใต้ ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม ทำแผนการเดินทาง
 • พายื่น รับผล

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย
 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 1. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 2. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 4. หลักฐานการประกอบอาชีพ
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 7. ใบจองโรงแรม ที่พัก
 8. แผนการเดินทาง

สำคัญ
 • สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย บริษัทสามารถยื่นแทนได้ แต่ตอนรับผล ผู้สมัครวีซ่าต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตและรับผลวีซ่าในวันเดียวกัน และควรขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม