วีซ่า สวิส

วีซ่าท่องเที่ยว

รายการเอกสาร

 •  รูปถ่าย 1 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม
 •  หนังสือเดินทางฉบับจริง
 •  หนังสือเดินทางฉบับสำเนา
 •  หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
 •  เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
 •  ประกันการเดินทาง
 •  หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 •  แผนการเดินทางโดยละเอียด
 •  หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 •  หนังสือเดินทางตัวจริง
 •  หลักฐานการตอบรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
 •  หลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยต้องผ่านการรับรองจากสวิตเซอร์แลนด์
 •  หลักฐานที่พักอาศัยที่สวิตเซอร์แลนด์
 •  รูปถ่าย 2 ใบ

วีซ่าทำงาน

แบบฟอร์ม

 •  แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น ระยะยาว ประเภท D

รายการเอกสาร

 •  ใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 •  พาสปอร์ตตัวจริง
 •  รูปถ่ายปัจจุบัน
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่า

วีซ่าติดตามคู่สมรส

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น ระยะยาว ประเภท D 3 ฉบับ

รายการเอกสาร

 •  รูปถ่าย 4 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม
 • พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • สำเนาทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองแล้ว

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – วีเอฟเอส โกล บอล

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call: 66 (02) 118 7015

Email: Info.swth@vfshelpline.com

 

สำหรับวีซ่าประเภทอื่น

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-674-6900

bangkok@eda.admin.ch

สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-674-6900

bangkok@eda.admin.ch


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม